Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Damga Vergisinde Vergilendirilme Biçimleri İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinde uygulanan vergilendirme biçimlerinden biridir?
Gerçek usulde vergilendirme
Götürü usulde vergilendirme
Basit usulde vergilendirme
Nispi vergilendirme
Kısmi vergilendirme
2-Maktu vergilendirmede hangi oran türü uygulanır?
Sabit oran
Tek oran
Artan oran
Tersine artan oran
Maktu vergilendirmede oran uygulaması söz konusu değildir.
3-Aşağıdaki kağıtlardan hangisi nispi biçimde vergilendirilir?
Bilançolar
Beyannameler
Belli bir parayı içermeyen tahkim nameler
Belli bir parayı içermeyen sulh nameler
Makbuzlar
4-Aşağıdaki kağıtlardan hangisi maktu biçimde vergilendirilir?
Kira mukavelenameleri
Belli bir parayı içeren tahkim nameler
Belli bir parayı içeren sulh nameler
Belli parayı ihtiva eden turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
İpotekli borç senedi, irat senedi
5-Aşağıdakilerden hangisi nispi vergilendirmede söz konusu olan damga vergisi oranlarından biri değildir?
%o 1,65
% 4,95
% 6,6
% 8,25
% 18
6-I. Makbuz karşılığında ödeme II. Basılı damga konulması suretiyle ödeme III. İstihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme IV. Pul yapıştırılması suretiyle ödeme Yukarıdaki ödeme şekillerinden hangisinde damga vergisi defteri tutmak ve bu deftere göre damga vergisi beyannamesi verip vergi ödemek gerekir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
7-Aşağıdakilerden hangisi ödemelerinde kullandığı ve nispi esasta damga vergisine tabi makbuzlar ile bu nitelikteki kâğıtlara ait damga vergisini bu ödemeleri yaparken istihkaklardan kesinti yapmak şekliyle ödemek zorunda değildir?
Genel ve özel bütçeli daireler
İl özel idareleri ve belediyeler
İktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri
Bankalar
Gerçek kişi tacirler
8-Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Kanunu m. 17 uyarınca damga vergisi basılı damga konulması şekliyle ödenebilecek kâğıtlardan biri değildir?
Makbuz ve ibra senetleri
Faturalar
Kira sözleşmeleri
Ulaştırma ile ilgili konşimento ve manifesto gibi kâğıtlar
Elektrik, havagazı, telefon ve su abonman sözleşmeleri
9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde damga vergisinin günümüzde ödenmesine dair şekiller eksiksiz gösterilmiştir?
Makbuz karşılığında ödeme ve basılı damga konulması suretiyle ödeme
Makbuz karşılığında ödeme ve istihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme
Makbuz karşılığında ödeme, basılı damga konulması suretiyle ödeme ve istihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme
Basılı damga konulması suretiyle ödeme ve pul yapıştırma suretiyle ödeme
Pul yapıştırılması suretiyle ödeme
10-İstihkaktan kesinti yapmak suretiyle damga vergisini vergi dairesine ödeyecek olanlar yaptıkları ödemelerden kestikleri vergiyi ne zamana kadar vergi dairesine ödeyebilirler?
O ayın 20. günü akşamına kadar
O ayın 26. günü akşamına kadar
İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar
O ayın 31. günü akşamına kadar