Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku Genel Haciz Yoluyla Takibe Başvuru İle İlgili Sorular

1-İlâmsız icra takibinde yetkili icra dairesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkindir.
İcra dairesinin yetkisi bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki yetkiye ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır.
Genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer icra dairesidir.
Akdin yapıldığı yer icra dairesi, Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki şartlar aranmaksızın yetkili olacaktır.
İhtiyatî hacizden sonraki takipler, ihtiyatî haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesinde de yapılabilir.
2-Aşağıda belirtilen itiraz sebeplerinden hangisi, borca itiraz niteliğinde değildir?
Adî senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığına yönelik itiraz
Borcun ödendiğine yönelik itiraz
Borcun zamanaşımına uğradığına yönelik itiraz
Derdest bir takip bulunduğuna yönelik itiraz
Senette tahrifat yapılarak borç miktarının değiştirildiğine yönelik itiraz
3-İtirazın iptali davasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İtirazın iptali davası, itirazın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.
İtirazın iptali davasında yargılama usûlü bakımından genel hükümler uygulanır.
Elinde İcra ve İflâs Kanunu’nun 68-68a maddeleri anlamında belge olmayan alacaklı, ancak itirazın iptali davası ile borçlunun itirazını hükümden düşürebilir.
Elinde İcra ve İflâs Kanunu’nun 68-68a maddeleri anlamında belge olan alacaklı, itirazın iptali davası açamaz, mutlaka itirazın kaldırılması yoluna başvurmalıdır.
Bir yıllık sürenin sonunda alacaklı, alacağı için genel hükümlere göre bir alacak davası açabilir; ancak bu itirazın iptali davası olmayacaktır.
4-Aşağıdakilerden hangisi itirazın geçici kaldırılmasının sonuçlarından değildir?
İtirazın geçici kaldırılması kararı ile alacaklı, geçici haciz isteyebilir.
Borçlu, takip konusu alacağın %10’u oranında para cezasına mahkûm edilir.
Borçlu, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.
Alacaklının talepte bulunması şartıyla borçlu, takip konusu alacağın %40’ı oranında tazminata mahkûm edilir.
Borçlu geçici kaldırma kararının tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde borçtan kurtulma davası açabilir.
5-Mal beyanına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Mal beyanında bulunma süresi kural olarak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gündür.
Borçlu mal beyanında bulunmakla birlikte bu mal beyanı gerçeğe aykırı ise, bu durum ayrı bir suç olarak kabul edilmiştir.
Mal beyanında bulunurken, hiç malı olmadığını veya yeterli malı olmadığını bildiren borçlu, sonradan kazandığı malları ve gelirindeki artışı icra dairesine bildirmelidir.
Borçlu, mal beyanında tüm malvarlığını belirtmek zorundadır.
Borçlunun, süresinden sonra mal beyanında bulunması kanun koyucu tarafından ayrı bir suç sayılmıştır.
6-Aşağıdakilerden hangisi menfi tespit davasının mahkemece kabul edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
Alacaklının talebine gerek olmadan borçlu aleyhine tazminata hükmedilir.
Borçlunun talebi ile alacaklı aleyhine tazminata hükmedilir.
Takip derhal durur.
Mallar satılmışsa, satış bedeli borçluya ödenir.
Haczedilen mallar üzerindeki haciz kalkar.
7-Aşağıdakilerden hangisi borçluya, icra takibinin iptalini talep etme hakkı veren sebeplerden biridir?
İtfa
İhmâl
Menfi Tespit Davası
İstirdat Davası
İstihkâk Davası
8-Zamanaşımı sebebiyle takibin iptali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Takipsiz bırakılan dosyalar bakımından zamanaşımı süresi işlemeye devam eder.
Zamanaşımı sebebiyle takibin iptali, takip dosyasının bulunduğu icra dairesinden talep edilir.
Takip dosyasının zamanaşımına uğradığını ispatlaması için borçlunun ayrıca bir belgeye ihtiyacı yoktur.
Alacaklı, zamanaşımın kesildiğini veya durduğunu resmi veya imzası borçlu tarafından ikrar edilen belgelerle ispatlayabilir.
Takibin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, takip dosyasındaki son işlem tarihi ile yenileme talebi tarihi arasındaki süreye göre belirlenir.
9-İcra takibinin iptali veya taliki incelemesinde uygulanan yargılama usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Basit
Seri
Yazılı
Sözlü
Özel
10-Takibin taliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Erteleme süresi içinde taraf takip işlemleri dışındaki icra takip işlemleri yapılabilir.
Borçlu, takibin ertelendiğini imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş senetle ispat edebilir.
Takibin ertelenebilmesi için, takibin kesinleşmesinden sonra borcunu ifa etmesi için borçluya alacaklı tarafından süre verilmiş olması gerekir.
Takibin ertelenmesi kararında, takibin ne süre için ertelendiği belirtilmelidir.
Takibin ertelenmesi talebi icra mahkemesince incelenir.