Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku Haciz, Borcun Taksitle Ödenmesi, İhtiyati Haciz İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi haczin özelliklerinden biri değildir?
Haciz para alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir
Haciz ancak borçlunun malvarlığı üzerinde uygulanabilir.
Haciz paraya çevrilmesi mümkün olan mal ve haklar üzerinde uygulanabilir.
Haciz bir icra takip işlemidir.
Haczin geçerli olması için borçlunun malvarlığına fiilen el konulması gereklidir.
2-İcra takibinde satıştan önceki aşamayı ifade eden ve satış talep etme imkanı veren haciz türü aşağıdakilerden hangisidir?
İlave haciz
İhtiyatî haciz
Tamamlama haciz
Kesin haciz
Geçici haciz
3-Aşağıdaki haciz türlerinden hangisi, icra takibinde satış imkânı vermeyen ve takip hukuku içerisinde para alacakları için kabul edilmiş bir geçici hukuki korumadır?
İlave haciz
Kesin haciz
Geçici haciz
Tamamlama haciz
İhtiyatî haciz
4-Haciz talebi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kesin haciz isteyebilmek için takip kesinleşmiş olmalıdır.
Haciz talep edebilmek için borçlunun mal beyanında bulunmasını beklemek gerekir.
Alacaklı talep etmeden, icra dairesi kendiliğinden haciz uygulayamaz.
Alacaklı süresi içinde haciz talep etmez ise icra dosyası işlemden kaldırılır.
Alacaklı ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talep etmek zorundadır.
5-Aşağıdakilerden hangisi tamamı haczedilemeyen mal ve haklardan biridir?
Emekli Sandığı dolayısıyla verilen emekli maaşları
İşçi ücretleri
Borçluya ait çamaşır makinesi
Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanan emekli aylıkları
Memur aylıkları
6-Haczin uygulanması sırasında icra memuru tarafından uyulması gereken ve hacizde tertip olarak ifade edilen sıralamanın esası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar- taşınırlar-taşınmaz mallar-istihkak iddiasına konu mallar
Taşınırlar-istihkak iddiasına konu mallar- borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar- taşınmaz mallar
Borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar- taşınırlar-istihkak iddiasına konu mallar- taşınmaz mallar
Taşınmaz mallar-taşınırlar-borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar-istihkak iddiasına konu mallar
İstihkak iddiasına konu mallar-borçluya ait olduğu tartışmasız olan mallar-taşınmaz mallartaşınırlar
7-Aşağıdaki malvarlığı değerlerinden hangisi tamamı haczedilemeyen mal ve haklar arasında yer almaz?
Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanan emekli aylıkları
Bağ-Kur Kanunu gereğince bağlanan emekli aylıkları
İşçi ücretleri
Borçlunun manevi tazminat talepleri
Ev ve bahçe içinde bakılan süs hayvanları (evcil hayvanlar)
8-Aşağıdakilerden hangisi hacze iştirak imkanını veren belgelerden biri değildir?
Aciz belgesi
Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usûlüne göre verdikleri makbuz veya belgeler.
Tarih ve imzası onaylı senet
Mahkeme ilâmı
Rehin açığı belgesi
9-Aşağıdakilerden hangisi muaccel olmamış alacaklar için kanunda öngörülen ihtiyati haciz sebeplerinden biri değildir?
Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması
Borçlunun, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemesi
Borçlunun kaçmaya hazırlanması
Borçlunun, konkordato talebinde bulunması
Borçlunun hileli işlemlerde bulunması
10-İhtiyati haciz yargılamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İhtiyati haciz yargılamasında görevli ve yetkili mahkeme genel hükümlere göre belirlenir.
İhtiyati haciz yargılamasında, karşı taraf dinlenmeden de ihtiyati hacze karar verilebilir.
Dava açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz, ancak davaya bakan mahkemeden talep edilebilir.
Alacaklı, alacağını ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığını ispat etmelidir.
İhtiyati haciz talebinin kabulüne ilişkin mahkeme kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilir.