Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku İcra İflas Hukukuna Giriş İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi icra ve iflâs işlerine bakan asıl veya yardımcı icra organlarından değildir?
Tüketici sorunları hakem heyeti
Genel mahkemeler
İcra dairesi
Yargıtay’ın icra ve iflâs işlerine bakan daireleri
İcra mahkemesi
2-Aşağıdakilerden hangisi icra takip işlemi değildir?
Satış
Haciz
Ödeme emri tebliğ edilmesi
Takip talebi
Paraların paylaştırılması
3-Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevleri arasında yer almaz?
İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyetleri incelemek
Tasarrufun iptali davalarını incelemek.
Hacizde ve iflâsta istihkak davalarını incelemek
İhalenin feshini şikâyet yolu ile incelemek
İcra ve iflâs suçlarını inceleyerek ceza vermek
4-İcra mahkemesi kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
İcra mahkemesinin hangi kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabileceği İcra ve İflâs Kanununda belirlenmiştir.
İcra mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilir.
İcra mahkemesi kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasından sonra tüm icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilecektir.
İcra mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabilmesi için belirli bir parasal sınır öngörülmüştür.
5-İcra takibinde tarafların takip ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Maddi hukuk bakımından hak ehliyetine sahip olanlar icra hukukunda taraf ehliyetine sahiptir.
Adi ortaklık tüzel kişiliğe sahip olmadığından icra hukuku bakımından takip ehliyetine sahip değildir.
Fiil ehliyeti olan taraf takip ehliyetine de sahiptir.
Takibin taraflarının hak ehliyeti ve fiil ehliyetinin var olup olmadığı, icra dairesi tarafından ancak karşı tarafın talebi üzerine incelenebilir.
Takip talebinde bulunan alacaklı ve kendisine karşı takip yapılan borçlunun gerçekten alacaklı ve borçlu sıfatına sahip olup olmadıkları icra dairesi tarafından re’sen incelenemez.
6-Şikâyet yoluna başvurma hakkı ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangi doğrudur?
Takibin tarafı olmasa da hukukî yararı bulunan üçüncü kişiler şikâyet yoluna başvurma hakkına sahiptirler.
İcra daireleri kendi işlemlerine karşı şikâyet yoluna başvurabilirler.
Alacaklı takip konusu hak üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetse dahi şikâyet yoluna başvurabilir.
Cumhuriyet savcıları icra dairelerinin işlemlerine karşı icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilirler.
Şikâyet talebinde bulunabilmek için takibin tarafı olmak yeterlidir. İşlemin mutlaka şikâyette bulunan kimsenin hukukî durumunu olumsuz etkilemesi gerekmez.
7-Genel şikâyet süresi, aşağıdakilerden hangisidir?
Yedi gün
On gün
Onbeş gün
Otuz gün
Şikâyet kural olarak bir süreye tâbi tutulmamıştır
8-Şikâyetin sonuçlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Şikâyetin kabulü sadece şikâyette bulunan kimse için sonuç doğurur.
Şikâyet süresi geçmiş olsa dahi, eğer bu yönde bir itirazda bulunulmamışsa mahkeme şikâyet nedenlerinin varlığını inceler ve esas hakkında karar verir.
İcra mahkemesi şikâyet üzerinde verdiği kararın yanlış olduğuna inandığı takdirde vermiş olduğu karardan dönüp söz konusu kararı düzeltebilir.
İcra mahkemesinin şikâyet hakkında vermiş olduğu kararlar her koşulda kesindir.
Şikâyet incelemesi esnasında icranın durdurulmasına karar verilmişse, şikâyetin reddi üzerine icraya devam olunur.
9-Takibin başarı ile sonuçlanması üzerine alınacak olan harç aşağıdakilerden hangisidir?
Tahsil harcı
Paylaştırma masrafları
Peşin harç
Başvurma harcı
Bilirkişi masrafları
10-Aşağıdakilerden hangisi kanunî bir talik (erteleme) hâli değildir?
Borçlunun yakınlarından birinin ölümü
Borçlunun gösterdiği teminat karşılığı takibin ihtiyatî tedbir yoluyla durdurulması
Borçlunun ölümü
Borçlunun askerde olması
Borçlunun hükümlü olması