Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku İflas Hukuku İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi iflâs tasfiyesine özgü, özel bir iflâs müessesesi değildir?
İflâs bürosu
İkinci alacaklıları toplantısı
İflâs idaresi
Kayyım
İflâs bürosu
2-Aşağıdakilerden hangisi bir doğrudan doğruya iflâs sebebi değildir?
Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması
Borçlunun borca batık olması
Borçlunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması
Borçlunun sermaye kaybı yaşaması
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması
3-Aşağıdakilerden hangisi iflâsın ertelenmesi talebinde bulunabilir?
Likidite sıkışıklığı yaşayan Sert Yapı Kooperatifi
Malvarlığının yarısına haciz gelmiş durumdaki Yeni Yapı Limitet Şirketi
Borç ödemeden aciz hâlindeki Yeni Turizm Limitet Şirketi
Borca batık durumdaki tacir Mehmet Bey
Borçları aktiflerini aşmış durumdaki Sakalar Anonim Şirketi.
4-Aşağıdakilerden hangisi iflâs idaresinin görevlerinden bir tanesi değildir?
Birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafları halletmek
Sıra cetvelini hazırlamak
Masa alacaklarını tahsil etmek
Acele hâllerde satış da dâhil olmak üzere masa mallarını paraya çevirmek
İstihkak iddiaları hakkında karar vermek
5-Borca batıklık ile aciz hâli arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde gösterilmiştir?
Aciz hâlinde bir malvarlığı yetersizliği, borca batıklıkta ise ödemelerin tatili söz konusudur.
Aciz hâlinde sermaye kaybı, borca batıklıkta ise borçların ödenememesi söz konusudur.
Aciz hâlinde geçici olmayan nakit yoksunluğu, borca batıklıkta ise borçların aktifleri geçmesi söz konusudur.
Aciz hâlinde pasifin aktifi geçmesi, borca batıklıkta ise malvarlığının yarıdan fazlasına haciz konulması söz konusudur.
Aciz hâlinde pasifin aktifi aşması, borca batıklıkta ise geçici likidite eksikliği söz konusudur
6-Aşağıdakilerden hangisi iflâsın özel hukuk bakımından doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
Müflisin medeni haklardan yararlanma ve kullanma hakkı son bulur.
Müflisin iflâs masasına giren malları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanır.
İflâsın ilanından sonra, üçüncü kişiler iyi niyete dayanarak hak iktisap edemezler.
Müflisin masa malları üzerindeki tasarrufları alacaklılara karşı hükümsüzdür.
Müflis borçlandırıcı işlemler yapabilir.
7-İflâsın açılması ile müflisin haczedilebilen tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
İflâs dairesi
İflâs masası
İflâs bürosu
İflâs idaresi
Alacaklılar toplantısı
8-Aşağıdakilerden hangisi iflâsta adi tasfiyenin özelliklerinden biri değildir?
Birinci alacaklılar toplantısı yapılır.
İflâs idaresi oluşturulur.
İkinci alacaklılar toplantısı yapılır.
Sıra cetveli düzenlenir.
Tasfiyeyi iflâs dairesi yürütür
9-İflâs idaresi tarafından alacağı kısmen veya tamamen reddedilen veya bir başkasının kabul edilen alacağına karşı koymak isteyen alacaklı, hangi mercide hangi hukuki yola başvurmalıdır?
İcra mahkemesi-şikâyet
Ticaret mahkemesi-dava
İflâs bürosu-şikâyet
İcra dairesi-itiraz
İflâs dairesi-itiraz
10-İkinci alacaklılar toplantısının görev ve yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İkinci alacaklılar toplantısı, müflisin taraf olduğu bir sözleşmeden doğan yükümlülüğünün ifa edilmesine karar verebilir.
İkinci alacaklılar toplantısının görev ve yetkileri birinci alacaklılar toplantısından daha geniştir.
Taşınmaz malların pazarlık suretiyle satışına ikinci alacaklılar toplantısı karar verir.
İflâs idaresinin seçimi için ikinci alacaklılar toplantısı aday gösterir.
Müflisin davacı veya davalı olarak taraf olduğu davalara devam edilip edilmeyeceğine ikinci alacaklılar toplantısı karar verir.