Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku İlamlı İcra Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi ilâmlı icra takibi yapılmasına imkân veren ilâm niteliğindeki belgelerden biri değildir?
Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren onaylama biçimindeki noter senetleri
İcra kefaletnameleri
Temyiz kefaletnameleri
2-İlâmlı icra takibinin temel aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Takip talebi-ödeme emrinin gönderilmesi - icranın geri bırakılması-haciz-satış-paraların paylaştırılması
Takip talebi-icra emrinin gönderilmesi-takibin kesinleşmesi-ilâmın icrası
Takip talebi-icra emrinin gönderilmesi-icra emrine itiraz-itirazın kaldırılması-ilâmın icrası
Takip talebi-ödeme emrinin gönderilmesi- takibin kesinleşmesi-haciz-satış-paraların paylaştırılması
Takip talebi-icra emrinin gönderilmesi-icranın geri bırakılması-ilâmın icrası
3-Aleyhine açılan alacak davasını kaybeden borçlu, mahkemenin kararına karşı kanun yoluna başvurmuştur. Ancak, alacaklı mahkeme ilâmına dayanarak ilâmlı icra takibi başlatmıştır. Mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar takibin durmasını isteyen borçlu hangi yola başvurmalıdır?
Ödeme emrine itiraz etmelidir.
İcra mahkemesinde icranın geri bırakılması yoluna başvurmalıdır.
Genel mahkemelerde menfi tespit davası açmalıdır.
Teminat göstererek bölge adliye mahkemesinden ya da Yargıtay’dan icranın durdurulmasını talep etmelidir.
İcra mahkemesinde icra takibinin iptal ve taliki yoluna başvurmalıdır.
4-İlâmlı icra takibi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İlâmlı icra takibinde alacaklının takip talebi üzerine borçluya ödeme emri değil icra emri gönderilir.
Alacaklı, ilâmlı icra takibini borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde yapmak zorundadır.
Alacaklı, ilâmlı icra takibe dayanak teşkil eden ilâmı veya ilâm niteliğindeki belgeyi icra dairesine vermek zorundadır.
İlâmlı icra takibine karşı koymak isteyen borçlu, borcunu mahkeme kararından hemen sonra ödediğini ileri sürerek icra mahkemesinde icranın geri bırakılması yoluna başvurabilir.
Para alacağına ilişkin ilâmların icrasında, yedi gün içinde borcunu ödemeyen borçlu mal beyanında bulunmalıdır.
5-Bir para alacağı için aleyhine ilâmlı icra takibi yapılan borçlu, borcunu davadan sonra ve takipten önce ödediğini ileri sürerek takibe karşı koymak istemektedir. Borçlu aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?
Ödeme emrine itiraz
İtirazın kesin kaldırılması
İcranın iadesi
İcranın geri bırakılması
İcra takibinin iptal ve taliki
6-Aşağıda belirtilen, alacağı rehinle teminat altına alınmış alacaklılardan hangisi, öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurmak zorunda değildir?
Alacağı, bonoya bağlı alacaklı
Alacağı, imzası ikrar edilmiş bir adî senede bağlı alacaklı
Alacağı, resmî senede bağlı alacaklı
Alacağı, noterce onaylama biçimindeki senede bağlı alacaklı
Alacağı, elektronik belgeye bağlı alacaklı
7-Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
İpotekle temin edilmiş olan faiz ve yıllık taksit alacakları önce rehne müracaat kuralının istisnalarından biridir.
Taşınır ve taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi, farklılıklar göstermektedir.
Rehnin paraya çevrilmesi prosedürü içinde haciz aşaması bulunmamaktadır.
Önce rehne müracaat kuralına uyulmaması bir itiraz nedenidir.
Satış bedeli alacağı karşılamaya yetmezse, rehinli alacaklı, kural olarak rehinle karşılanamayan kısım için haciz veya iflâs yoluyla takip yapabilir.
8-Aşağıdakilerden hangisi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte ödeme emrine itiraz nedenlerinden biri olamaz?
Borcun ödendiği iddiası
Borcun zamanaşımına uğradığı iddiası
Borcun ertelendiği iddiası
Borcun ibra edildiği iddiası
Borcun takas edildiği iddiası
9-Alacaklı, aşağıda belirtilen durumların hangisinde, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı takip yapamaz?
Alacağın ilâm niteliğinde bir belge ile tespit edilmiş olması
İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi
Alacağın üst sınır ipoteği ile teminat altına alınması
İpotek hakkının ilâmla tespit edilmiş olması
Kredi kurumunun kanunda 150. maddesindeki şartları sağlaması
10-Aşağıdakilerden hangisi rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlardan değildir?
Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, borçluya karşı haciz veya iflâs yoluyla takip yapabilir.
Kesin rehin açığı belgesine sahip alacaklı, bir yıl içinde, haciz yoluyla takip yaparsa, borçluya yeniden icra veya ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur.
Kesin rehin açığı belgesi, 68. maddenin 1. fıkrası anlamında borç ikrarını içeren senet hükmündedir.
Geçici rehin açığı belgesine sahip alacaklı 100. maddeye göre başka bir alacaklının haczine iştirak edebilir.
Kesin rehin açığı belgesi, borç ödemeden aciz belgesi niteliğindedir