Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip ve Kiralanan İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibin, genel haciz yolu ile takibe nazaran farklarından biri değildir?
Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, alacaklı takip talebinde belirttiği kambiyo senedinin aslını takip talebine eklemek zorundadır.
Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte haciz, satış ve paraların paylaştırılma aşamaları farklıdır.
Kambiyo senedine bağlanmış bir alacak, aynı zamanda rehinle de teminat altına alınmışsa, alacaklının rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapabilmek için alacağın mutlaka senede bağlanması ve senedin de kambiyo sendi niteliğine sahip olması gerekir.
Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, icra müdürü, verilen senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve takip hakkının bulunup bulunmadığını inceler.
2-Aşağıdakilerden hangisi, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte şikâyet nedenlerinden biri değildir?
Senedin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığı
Sendin vadesinin gelip gelmediği
Alacaklının yetkili hamil olup olmadığı
Protesto çekilmesi gereken durumlarda protesto çekilip çekilmediği
Senedin altındaki imzanın borçluya ait olup olmadığı
3-Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilir?
İmzası ikrar edilmiş adi senet
Bono
Adi senet
Delil başlangıcı
Onaylama şeklinde düzenlenen noter senedi
4-(B) aleyhine, vadesi gelmeyen bir kambiyo senedine dayanarak takip yapıldığını kabul edelim. Takibe karşı koymak isteyen (B)’ye, aşağıdaki hukukî imkânlardan hangisini önerirsiniz?
Şikayet
Borca itiraz
İmzaya itiraz
Takibin iptali
İcranın geri bırakılması
5-Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte imzaya itiraza ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Borçlu, takip konusu senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bu itirazını ayrıca ve açıkça yapmalıdır.
İmzaya itiraz halinde, imza incelemesi, İcra ve İflâs Kanunu’nun 68a maddesinin 4. fıkrasına göre yapılır.
İtiraz icra dairesine yapılır.
Kambiyo senedi altındaki imzaya itiraz edilmemesi halinde, imza borçluya ait sayılır.
Alacaklı, imzaya itirazında kötüniyetli veya ağır kusurlu ise, takip konusu alacağın %20’sinden az olmayan tazminata mahkûm edilir.
6-Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Borçlu-kiracı, ödeme emrine itiraz ederse takip durur.
Alacaklı, itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmalıdır.
İtirazın kaldırılması ve tahliye talebi icra mahkemesince incelenir.
Borçlu-kiracı, kira akdini inkar etmek istediğinde bunu açık ve kesin olarak yapmalıdır.
Kira akdine ilişkin itirazlar icra mahkemesince, diğer itirazlar sulh hukuk mahkemesince incelenir.
7-Aşağıdakilerden hangisi kira süresinin sonra ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yolunun temel aşamalarından biri değildir?
Tahliye talebi
Tahliye emrinin gönderilmesi
Takibin kesinleşmesi
Tahliye
Haciz
8-Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kiralanan taşınmazların tahliyesi için başvurulan takip yolunda, ödeme emrine itiraz süresi kural olarak kaç gündür?
3 gün
5 gün
7 gün
10 gün
15 gün
9-Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yolu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Tahliye talebi ile birlikte yazılı kira sözleşmesi de icra dairesine verilmelidir.
Tahliyesi istenen taşınmaz konut ve satılı işyeri kirasına ilişkin hükümlere tâbi ise, tahliye talebine yazılı bir tahliye taahhüdünün de eklenmesi gerekir.
Kiracı, imza itirazında bulunacaksa bunu ayrıca ve açıkça yapmalıdır.
İtirazın kaldırılmasından sonra kiracının taşınmazdan zorla çıkarılabilmesi, tahliye emrinin tebliğinden itibaren on beş gün geçmiş olmasına bağlıdır.
Tahliye talebini alan icra müdürü, kiracıya derhal bir ödeme emri gönderir.
10-Kira süresinin sona ermesinden sonra kiracının tahliyesi için yapılacak takip hangi hak düşürücü süre içinde yapılmalıdır?
7 gün
10 gün
15 gün
1 ay
2 ay