Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma İle İlgili Sorular

1-Konkordato komiserini atama yetkisi, aşağıda belirtilen mercii veya organlardan hangisine aittir?
İcra dairesi
İflâs idaresi
Asliye ticaret mahkemesi
Alacaklılar toplantısı
İcra mahkemesi
2-İflâs içi konkordatoda, mahkemenin konkordato projesini tasdik etmesinin sonucu nedir?
İflâsın ertelenmesi
İflâsın açılması
İflâsın kaldırılması
Borçluya bir veya birden fazla konkordato komiseri atanması
Borçlu hakkındaki hacizlerin düşmesi
3-Aşağıdakilerden hangisi, konkordatonun tüm alacaklılar için feshi sebebidir?
Borçlunun, alacaklılarından birine konkordato çerçevesinde taahhüt ettiği ödemeyi gerçekleştirmemesi.
Borçlunun konkordatonun tasdikinden sonra, yeniden yapılandırma yoluna başvurması.
Borçlunun aciz hâlinde olduğunun ortaya çıkması.
Borçlunun konkordatonun tasdiki sırasında dürüst olmayan hareketlerle konkordatonun tasdikini sağladığının tasdikten sonra anlaşılması.
Borçlunun tasdik kararından sonra, alacaklılarının rızası hilafına üçüncü kişilere karşı borç altına girmesi.
4-Konkordatonun yapılış tarzına göre yapılan ayrım aşağıdakilerden hangisinde, doğru bir şekilde gösterilmiştir?
Malvarlığının terki suretiyle konkordato-Adî konkordato.
Vade konkordatosu-Tenzilat konkordatosu- Karma konkordato.
İflâs içi konkordato-İflâstan sonra konkordato.
Malvarlığının terki suretiyle konkordato- Karma konkordato-Adî konkordato.
Adi konkordato-Yüzde konkordatosu-Vade konkordatosu.
5-I. Limited şirket, II. Kooperatif, III. Adi şirket, IV. Tacir Ahmet Bey. Yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yoluna başvurabilir?
I
I ve II
I, II ve III
I, II, III ve IV
IV
6-Yeniden yapılandırma usûlünde, aşağıdakilerden hangisi, alacaklılar tarafından kabul edilen projenin mahkemece tasdiki için dilekçeye eklenmesi gereken belgelerden değildir?
Yeniden yapılandırma projesi
Projeden etkilenen ve etkilenmeyen alacaklılar ile bunların alacaklarının listesi
Projeden etkilenip de onay veren alacaklıların, bu beyanlarını içeren, imzası ve tarihi noterlikçe onaylı tutanaklar
Borçluya karşı açılmış mevcut davaların durumunu gösteren resmî belge
Sayı ve meblağ itibarıyla çoğunluk koşulunun gerçekleştiğini gösteren cetvel
7-Yeniden yapılandırma projesinin kısmen ihlâl edilmesi hâlinde, bu ihlâl sadece bazı alacaklıları etkiliyorsa, projenin geleceği ne olur?
Projenin tadili
Doğrudan iflâsın talebi
Projenin feshi
Projenin iptali
Projenin konkordatoya çevrilmesi
8-Tasarrufun iptali davasındaki yargılamayla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İptal davası, genel mahkemelerde açılan bir eda davası niteliğindedir.
İptal davasını açma hakkı hak düşürücü süreye bağlıdır.
İptal davası iyi niyetli kişilerin haklarını ihlâl etmez.
İptal davası açıldıktan sonra ihtiyatî haciz talep edilemez.
İptal davasının davalı tarafında hacizde, borçlu ve üçüncü kişi mecburi dava arkadaşı olarak bulunurlar.
9-Aşağıdakilerden hangisi alacaklının tasarrufun iptali davasını kazanmasının sonuçlarından değildir?
Üçüncü kişi, dava konusu malın maliki olarak kalmaya devam eder.
Alacaklı, dava konusu malı haczettirme hakkına sahip olur.
Dava konusu malın satışından bir para artarsa, artan para üçüncü kişiye değil borçluya geri verilir.
İptal davasına konu olan mal üçüncü kişinin elinden çıkmışsa, üçüncü kişi bu değer oranında tazminata mahkum edilir.
Davayı kaybeden üçüncü kişi, davaya konu malı veya bedeli borçludan talep etme hakkına sahiptir.
10-Aşağıdaki icra ve iflâs suçlarından hangisi İcra ve İflâs Kanunu’nda değil de Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir?
Süresi içinde mal beyanında bulunmama
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet verme
Hileli veya taksirli iflâs
Beyandan sonra mal veya kazançta olan artışları bildirmeme
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeme