Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

İcra İflas Hukuku Paraların Paylaştırılması ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi İle İlgili Sorular

1-Aşağıdaki hâllerden hangisinde pazarlık yoluyla satış mümkün değildir?
Artırma sırasında maden kıymetini bulamamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymetin teklif edilmiş olması
Bütün ilgililerin talep etmesi
Hacizli taşınmaz malın değerinin kanunda öngörülen parasal sınırı geçmesi
Hacizli malın muhafazasının son derece masraflı olması
Borsa veya piyasada rayici bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için, o günün piyasasında kayıtlı fiyatının teklif edilmiş olması
2-Taşınır malların açık artırma yoluyla satılması prosedüründe, hacizli mala ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdakilerden hangisinde gösterilir?
İlân
Haciz tutanağı
Sıra cetveli
Satış şartnamesi
Bilirkişi Raporu
3-T aşınır malların açık artırma yoluyla satışında, ikinci artırmanın yapılamaması durumunda bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Hacizli mal üzerindeki haciz kalkar. Alacaklının yeniden haciz talebinde bulunması gerekir.
Satış düşer. Satış prosedürüne yeniden başlanması gerekir.
İcra takibi iptal olur. Alacaklının yeniden takip yapması gerekir.
Hacizli malın pazarlık yoluyla satılması gerekir.
İkinci artırmanın tekrar edilmesi gerekir.
4-Taşınmazlarda kıymet takdirine ve buna yönelik şikâyetlere ilişkin olarak, aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlinde, taşınmaza yeniden kıymet takdir ettirilir.
Kıymet takdirine karşı, ilgililer, icra mahkemesinde süresiz şikâyet yoluna başvurabilirler.
Kıymet takdirine karşı şikâyet yetkisiz icra mahkemesinde yapılırsa, icra mahkemesi en geç on gün içinde dosya üzerinden inceleme yaparak yetkisizlik kararı verir.
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde, gerekli giderlerin yatırılması durumunda bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Aksi takdirde şikâyet reddedilir.
Kıymet takdiri kesinleşmişse, kural olarak, kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.
5-Aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshini talep edemez?
İcra müdürü
Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak eden kimse
Satış isteyen alacaklı
Borçlu
Tapu sicilindeki ilgililer
6-Bir alacaklı, sıra cetvelinde yer alan bir diğer alacaklının alacağına karşı koymak istediği takdirde hangi süre içinde, nerede ve hangi hukukî yola başvurmalıdır?
Yedi gün içinde, icra mahkemesinde, şikâyet yoluna başvurmalıdır.
Yedi gün içinde, asliye hukuk mahkemesinde, şikâyet yoluna başvurmalıdır.
Süresiz olarak, icra mahkemesinde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır.
Yedi gün içinde, asliye hukuk mahkemesinde, sıra cetveline itiraz davası açmalıdır.
Süresiz olarak icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurmalıdır.
7-16.GGG lira muhammen bedelli bir taşınmaz, üzerinde satış isteyen alacaklının alacağına önceliği olan bir rehin hakkı da yoksa ve satış ve paylaştırma giderleri 5GG liraysa, ikinci artırmada en düşük hangi bedelle satılabilir?
6.4GG Lira
8.5GG Lira
9.6GG Lira
1G.1GG Lira
12.GGG Lira
8-Aşağıdakilerden hangisi kesin aciz vesikasına bağlanan sonuçlardan biri değildir?
Aciz belgesi, alacaklıya bir başka alacaklının koydurduğu hacze iştirak imkânı verir.
Alacaklı, aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir sene içinde takip yapmak isterse, borçluya yeniden bir ödeme emri göndertmesine gerek yoktur.
Alacaklı, elindeki aciz belgesine dayanarak tasarrufun iptali davası açabilir.
Borcun aciz belgesine bağlanması borcun tecdit edildiği (yenilendiği) anlamına gelir.
Aciz belgesi, İİK’nun 68. maddenin 1. fıkrası bakımından itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belge niteliğindedir.
9-İhalenin feshi prosedürüne ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
İhalenin feshi şikâyet yoluyla icra mahkemesinden talep edilebilir.
İhaleye fesat karıştırılması hâlinde başvuru süresi bu durumun öğrenilmesinden itibaren yedi gündür.
Alıcının malın esaslı noktalarında hataya düşürülmesi hâlinde başvuru süreye tâbi değildir.
İhale tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra ihalenin feshi talep edilemez.
İhalenin feshi kararından önce mal üzerinde üçüncü kişiler iyi niyetle hak ettikleri takdirde, söz konusu kişilerin bu hakları korunur.
10-Taşınmaz mallar bakımından satış isteme süresi hangi andan itibaren işlemeye başlar ve bu süre ne kadardır?
Kesin haczin konulmasından itibaren; bir yıl
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren; iki yıl
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren; bir yıl
Kesin haczin koyulmasından itibaren; bir yıl
İcra emrinin tebliğinden itibaren; iki yıl