Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Anonim Ortaklığn Kuruluşu, Yönetim Kurulu İle İlgili Sorular

1-Anonim ortaklık yönetim kuruluna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Yönetim kurulu en az 3 kişiden oluşur.
Yönetim kurulu toplantılarında oyun bizzat kullanılması gerekir.
Yönetim kurulu toplantılarında üyeler birbirini temsilen oy kullanabilir.
Yönetim kurulunun elden dolaştırma yoluyla karar alması hiçbir koşulda mümkün değildir.
Yönetim kurulu toplantılarının fiziken yapılması şarttır.
2-Yönetim kurulu üyesinin niteliklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yönetim kurulu tek kişiden oluşabilir.
Yönetim kurulu üyesi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.
Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması şarttır.
Yönetim kurulu üyesinin tam ehliyetli olması gerekir.
Yönetim kurulu üyesinin seçilme engeli bulunmamalıdır.
3-Anonim ortaklık yönetim kurulu kural olarak hangi yetersayı ile toplanır?
Üye sayısının yarıdan bir fazlası
Üye sayısının tamamı
Üye sayısının yarısı
Üye sayısının çoğunluğu
Üye sayısının dörtte üçü
4-Anonim ortaklık ana sözleşmesinde gösterilen alt ve üst limitler arasında, yönetim kurulu kararı ile ve ana sözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin veren sisteme ne ad verilir?
Kayıtlı sermaye sistemi
Esas sermaye sistemi
Başlangıç sermayesi
Çıkarılmış sermaye
Yabancı sermaye
5-Anonim ortaklık aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleştirilmesi ile pay sahipleri arasında kurulmuş olur?
Ticaret Bakanlığından kuruluş izni alınmasıyla
Ana sözleşmenin noterce onaylanmasıyla
Ana sözleşmenin marka sicilinde tescil edilmesiyle
Ticaret mahkemesinden kuruluş izni alınmasıyla
Ana sözleşmenin pay sahiplerince imzalanmasıyla
6-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın ana sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?
Ortaklığın ticaret ünvanı
Ortaklığın merkezi
Ortaklığın sermayesi
Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının tür ve miktarları
İmtiyazlı pay yaratılması
7-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görevlerinden biridir?
Genel kurul kararlarının iptali için dava açılması
Anonim ortaklık ana sözleşmesinin değiştirilmesine karar verilmesi
Anonim ortaklığın bilançosunun onaylanması
Anonim ortaklığın bölünmesine karar verilmesi
Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına karar verilmesi
8-Türk Ticaret Kanununa göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda başlangıç sermayesi en az ne kadar olmalıdır?
Türk Ticaret Kanununda başlangıç sermayesi belirlenmemiştir
Elli bin Türk Lirası
Yüz bin Türk Lirası
Bir Türk Lirası
Bir milyon Türk Lirası
9-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin haklarından biri değildir?
Bilgi alma ve inceleme hakkı
Yönetim kurulu toplantısı yapılmasını talep etme hakkı
Yönetim kurulu toplantısı gündemine madde ilave edilmesini talep etme hakkı
Yönetim kurulu toplantılarında oy kullanma hakkı
Kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konuların görüşüleceği toplantılarında hazır bulunma hakkı
10-Aşağıdaki hallerden hangisinde denetçiyi yönetim kurulu seçebilir?
Genel kurul denetçiyi dördüncü aya kadar seçemediğinde
Denetçi kendisine sunulan iş teklifini reddeddiğinde
Denetçi hakkında görevden alma davası açıldığında
Denetçi istifa ettiğinde
Genel kurul kararı geçersiz