Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi İle ilgili Sorular

1-Anonim ortaklık genel kurulunu toplantıya davet konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?
Görev süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulu
Tasfiye işleriyle sınırlı olmak üzere tasfiye memurları
Azınlık
Denetçi
İflâs idaresi
2-Anonim şirketlerde oy hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Oy hakkı anasözleşme ile sınırlandırılabilir.
Oy hakkı payın itibari değerine göre belirlenir.
Oy hakkı fiziki veya elektronik genel kurulda kullanılabilir.
Oy hakkı temsilci aracılığı ile kullanılamaz.
Anasözleşme ile oyda imtiyazlı paylar yaratılabilir.
3-Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Genel kurul kararlarına karşı iptal davası kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde açılmalıdır.
TTK’da genel kurul kararlarının butlanı düzenlenmiştir.
TTK’da genel kurul kararlarının yokluğu düzenlenmiştir.
Genel kurul toplantısında oy kullanmasına izin verilmeyen paysahibi, oyunun kararın alınmasına etkili olduğunu ispat etmesi şartıyla kararın iptalini isteyebilir.
Paysahibinin bilgi alma hakkını kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran genel kurul kararları yoklukla sakattır.
4-Aşağıdakilerden hangisi genel kurulun görev ve yetkilerinden değildir?
Ana sözleşmenin değiştirilmesi
Dağıtılacak kâr paylarının belirlenmesi
Tasfiye memuru atanmasına karar verilmesi
Nama yazılı pay senetlerinin devrine izin verilmesi ve yeni malikin pay defterine kaydedilmesi
Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışına karar verilmesi
5-Azınlık pay sahiplerinin genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin talebine yönetim kurulu tarafından kaç gün içinde cevap verilmezse, azınlık mahkemeye başvurabilir?
15
10
7
5
3
6-Anonim ortaklık genel kurulu kural olarak hangi basit yetersayı ile toplanır?
1/2
1/4
2/3
3/4
1/3
7-Anonim ortaklıklarda şirket merkezinin yurt dışına taşınması için yapılacak toplantıda karar yetersayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Sermayenin yüzde yetmiş beşi
Toplantıya katılanların yüzde altmışı
Toplantıya katılanların çoğunluğu
Toplantıya katılanların oy birliği
Tüm ortakların oy birliği
8-Anonim ortaklıklarda olağan genel kurul toplantısı hangi süre içinde yapılmalıdır?
Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde
Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 1 ay içinde
Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 2 ay içinde
Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 15 gün içinde
Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 10 gün içinde
9-Anonim ortaklık genel kurulunda alınan kararlardan dolayı sorumluluk kime aittir?
Pay sahiplerine
Azınlık pay sahipleri
Genel kurula
İflâs idaresine
Yönetim kuruluna
10-Anonim ortaklığın, sürenin dolması veya genel kurul kararı ile sona erdiği hâllerde, malvarlığının dağıtımına başlanmamış olmak kaydı ile genel kurulun sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu ile ortaklığın devamına karar vermesine ne ad verilir?
Tasfiye
Tasfiyeden dönme
Ek tasfiye
İflâs
Konkordato