Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık Limited Ortaklık İle İlgili Sorular

1-Adi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kanunda şirketin kuruluşu hakkında özel bir düzenleme bulunmaması nedeniyle sözlü olarak adi ortaklık kurulabilir.
Ortaklık sözleşmesiyle ya da daha sonradan alınan bir kararla yönetici atanmamışsa ortaklığın yönetimi tüm ortaklara aittir.
Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça kâr ve zarar ortaklar arasında eşit şekilde dağıtılır
Ortaklardan hiç biri diğer ortakların rızası olmaksızın payını devredemez.
Ortaklar ortaklık borçlarından dolayı ikinci derecede, sınırsız ve müteselsilen sorumludur.
2-Gerçek kişiler arasında bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun ortaklık alacaklılarına karşı sınırsız olduğu ticaret şirketi hangisidir?
Limited ortaklık
Kollektif ortaklık
Paylı komandit ortaklık
Anonim ortaklık
Komandit ortaklık
3-Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?
Müşterek mülkiyet
Toplu mülkiyet
Elbirliği halinde mülkiyet
Ferdi mülkiyet
İrtifak hakları
4-Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin tüzel kişiliği yoktur?
Adi ortaklık
Kollektif ortaklık
Komandit ortaklık
Limited ortaklık
Anonim ortaklık
5-Limited ortaklıklarda asgari ve azami ortak sayısı nedir?
2üst sınır yoktur
2100
1üst sınır yoktur
150
1100
6-Aşağıdakilerden hangisi anonim ve limited ortaklıklara sermaye olarak getirilebilir?
Hizmet edimleri
Üzerinde haciz veya tedbir bulunmayan taşınmaz
Kişisel emek
Vadesi gelmemiş alacak
Ticari itibar
7-Limited ortaklıkların asgari sermaye miktarı nedir?
5.000 Lira
10.000 Lira
20.000 Lira
25.000 Lira
50.000 Lira
8-Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?
Tacir
Esnaf
Tüccar
Şirket sahibi
İş adamı
9-Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda müdürlerin yükümlülüklerinden değildir?
Özen ve bağlılık yükümlülüğü
Eşit işlem yükümlülüğü
Şirkete borçlanma yasağı
Rekabet yasağı
Kâr elde etme yükümlülüğü
10-Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda ortakların kişisel haklarından değildir?
Genel kurul toplantısına katılma hakkı
Kâr payı alma hakkı
Bilgi alma hakkı
Denetleme hakkı
Çıkma hakkı