Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler İle İlgili Sorular

1-Anonim şirketlerde pay kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Pay, kuruluşta veya sermaye artırımlarında tescil ile oluşur
Payın senede bağlanması, paya bağlı haklar ve borçlarda kural olarak bir değişikliğe yol açmaz.
Senede bağlanmamış paylar da her tür hukuki işleme konu olabilir.
Senede bağlı payların devri, senedin türüne göre değişir.
Senede bağlanmış payların tedavül yeteneği düşüktür.
2-Anonim şirketlerde payların birleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin rızası gerekir?
İlgili pay sahiplerinin
Yönetim kurulunun
Denetçilerin
Gümrük ve Sanayi Bakanlığı’nın
Bakanlık temsilcisinin
3-Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette paya ilişkin ilkelerden biri değildir?
Devir serbestisi
Payın bölünmezliği
Senede bağlanma
Tescil ile oluşma
Nakit karşılığı çıkarılma
4-Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen pay türlerinden biri değildir?
Bedelli pay
Adi pay
İtibari değeri olmayan pay
Oy hakkını haiz pay
Ayın karşılığı pay
5-Türk Ticaret Kanunu’na göre kural olarak bir paya en fazla kaç oy hakkı tanınabilir?
5
15
10
20
25
6-Aşağıdaki hallerden hangisinde oy hakkında imtiyaz kullanılamaz?
Ana sözleşme değişikliği
Yönetim kuruluna üye seçimi
Kâr dağıtımı
Tasfiye payı dağıtımı
Özel denetçi atanması
7-Sahiplerine, pay senetleriyle değiştirebilme veya doğrudan yeni paylar (veya pay senetleri) alma hakkı veren, kıymetli evrak niteliğine sahip borç senetlerine ne ad verilir?
Hisse senedi
Agio
İlmuhaber
İntifa senedi
Pay senedi ile değiştirilebilir tahvil
8-Türk Ticaret Kanunu’na göre “bağlı nama yazılı pay senetleri” nasıl oluşturulur?
Anasözleşmede düzenlenerek
Senedin üzerine yazılarak
Pay defterine yazılarak
Taraf arasında kararlaştırılarak
Ticaret siciline tescil ederek
9-Karşılığı tamamen ödenmemiş nama yazılı payların geçerli bir şekilde devredilebilmesi için devre aşağıdakilerden hangisinin onay vermesi gerekir?
Şirketin
Devralan kişinin
Devreden kişinin
Denetçinin
Bakanlık temsilcisinin
10-Anonim şirkette nakdi sermaye taahhüdünün ödenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Payların itibari değerlerinin en az yüzde beşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç yirmidört ayda ödenir.
Payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç yirmidört ayda ödenir.
Payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmisi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç yirmidört ayda ödenir.
Payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç otuzaltı ayda ödenir.
Payların itibari değerlerinin en az yüzde beşi tescilden önce, gerisi de tescili izleyen en geç oniki ayda ödenir.