Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi bir anonim ortaklığın ticaret unvanının çekirdek kısmı olabilir?
Ali Yazar Anonim Şirketi
Ayşe Güven Turizm A. Ş.
İstanbul Anonim Ortaklığı
Keban Anonim Şirketi
Otomobil Üretim ve Ticareti Anonim Ortaklığı
2-Aşağıdaki hallerden hangisi tescil edilmiş ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde kullanılması halinde, hak sahibinin sahip olduğu hukuki imkanlar arasında yer almamaktadı?
Tespit davası
Haksız şekilde kullanılan ticaret unvanının kullanılmasının yasaklanması
Tecavüzün sonucu olan maddi durumun kaldırılması
Ticari dürüstlüğe aykırı şekilde başkasının tescil ettirdiği ticaret unvanını kullanan kişinin ticaretten men edilmesi
Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat
3-Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanı ile işletme adı arasındaki farklara ilişkin olarak yanlıştır?
Ticaret unvanı taciri; işletme adı işletmeyi tanıtır.
Ticaret unvanı tüm Türkiye’de korunur iken, işletme adı yalnız sicil çevresinde korunur.
Tacirlerin ticaret unvanı kullanması zorunlu olmasına karşılık, işletme adı kullanması zorunlu değildir.
Ticaret unvanının yalnız tacirler kullanabilirken, işletme adını esnaflar da kullanabilir.
Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilemez iken, işletme adı işletmeden ayrı olarak devredilebilir.
4-Aşağıdakilerden hangisi bir haksız rekabet hali oluşturmaz?
Süt ürünleri üreten bir tacirin, aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir tacirin ürünlerinin bozuk olduğu yönünde bir ilân vermesi
Başkasının işletme adı ile benzer bir işletme adı kullanmak
Objektif, bilimsel verilere uygun olarak, karşılaştırmalı reklam yapmak
Edebiyat doktorası sahibi olduğu halde, ürettiği temizlik ürünlerinde “Doktor” unvanı kullanmak
Müşteriye armağanlar vadederek, malın gerçek değeri konusunda fazla açıklamada bulunmadan satış yapmak
5-Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret siciline tescilin etkisi açıklayıcıdır?
Ticaret ortaklıklarının kuruluşu
Ticari temsilci atanması
Ticaret ortaklıklarının birleşmesi
Anonim ortaklıklarda ana sözleşmenin değiştirilmesi
Ticari işletme rehninin kurulması
6-Çözümü bir mahkeme kararına bağlı olan veya kesin biçimde tescilinde tereddüte düşülen hususlarda sicil müdürü, ilgilinin talebi üzerine hangi kararı verir?
Geçici tescil
Kesin tescil
Tadil
Terkin
Red
7-Tescili öngörülmüş bir konuda tescil yapılmış ise üçüncü kişilerin o konuyu bilmedikleri iddiasında bulunamamaları tescilin hangi etkisini açıklamaktadır?
Olumlu etki
Olumsuz etki
Açıklayıcı etki
Kurucu etki
Kanuni etki
8-Aşağıdaki hallerden hangisi gerçekleştiğinde ticaret unvanının değişmesi zorunludur?
Unvanda adı yazılı kişinin adı değişirse
Kollektif şirkete yeni ortak girerse
Ticaret unvanı işletmeyle birlikte devredilirse
Şirketten ayrılan ortak adının unvanda kullanılmasına rıza gösterirse
Unvanda adı yazılı ortak ölür, mirasçıları rıza göstermezse
9-Markaya karşı bir tecavüzün gerçekleşmesi halinde açılacak davalarda hangi mahkeme görevlidir?
Sulh hukuk mahkemesi
Adalet Bakanlığı’nca kurulacak ihtisas mahkemesi
İş mahkemesi
İstinaf mahkemesi
Yargıtay
10-Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarında davacı sıfatına sahip değildir?
Zarar gören kişiler
Zarar görme ihtimali olan kişiler
Müşteriler
Failler
İlgili mesleki birlikler