Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi TTK bakımından ticari defter tutma yükümüne tabi değildir?
Tacirler
Tacir gibi sorumlu olanlar
Esnaflar
Tacir sayılanlar
Donatma iştiraki
2-Aşağıdakilerden hangisi, TTK’da sayılan ticari defterlerden değildir?
Yevmiye defteri
Defteri kebir
Anonim ortaklık pay defteri
Gelengiden evrak defteri
Envanter defteri
3-Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamı dışında kalır?
Taşınmaz malları satmak
Kambiyo taahhüdünde bulunmak
Ticari vekil atamak
Taşınır mal satın almak
Tacir adına kefil olmak
4-Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin temsil yetkisi kapsamına dâhildir?
İşletmenin malvarlığına dâhil taşınmaz üzerinde ipotek kurmak
Tacirin iflâsını istemek
Taciri mahkemede temsil etmek
İşletmeye yeni bir ortak almak
Başka bir ticari temsilci atamak
5-Pazarlamacıya ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Pazarlamacı bağımlı tacir yardımcısıdır.
Pazarlamacı ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir.
Pazarlamacı özel yetki verilmedikçe, müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini değiştiremez.
Pazarlamacı, kendi yapmamış olduğu işlemler için de müşterilerden tahsilat yapabilir.
Pazarlamacılık sözleşmesi, kural olarak şekle tabi değildir.
6-Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?
Acente, tacirin bağımsız yardımcısıdır.
Acente ile tacir arasındaki ilişki sürekli niteliktedir.
Acentelik meslek edinilmiş olmalıdır.
Acentelik sözleşmesinde tekel hakkı zorunlu unsurdur.
Sözleşmeye yetkili acente, müvekkili tacir adına ve hesabına hareket eder.
7-Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından biri değildir?
Ücret isteme
Olağanüstü masrafları isteme
Faiz isteme
Tacirin kârından pay isteme
Hapis hakkı
8-Aşağıdakilerden hangisi acentenin müvekkili taciri temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?
Yetkili ise tacir adına sözleşme yapma
Tacir adına kefil olma
Müvekkili tacir adına beyanlarda bulunma ve kabul etme
Bizzat teslim ettiği mal bedellerini alma ve bedelini ödediği malları teslim alma
Müvekkili taciri mahkemede temsil etme
9-Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?
Yevmiye defteri
Defteri kebir
Envanter defteri
Karar defteri
İşletme defteri
10-Aşağıdaki alacaklardan hangisi cari hesaba geçirilebilir?
Takas edilemeyen alacaklar
Belli bir amaca harcanmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar
Emre amade tutulmak üzere teslim edilen paradan doğan alacaklar
Emre amade tutulmak üzere teslim edilen mallardan doğan alacaklar
Para alacakları