Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Ticari işletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?
Esnaf faaliyetini aşan düzeyde gelir sağlama
Devamlılık
Bağımsızlık
Gelir sağlama amacıyla faaliyet
Her yıl kâr elde etmek
2-Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme niteliğinde değildir?
Üst üste iki yıl zarar eden bir ilaç fabrikası
Bir derneğin yoksullar için işlettiği aşevi
Yalnızca kış sezonunda faaliyet gösteren kayak malzemeleri satan işletme
Bir vakfın gelir elde etmek amacıyla işlettiği restoran
Vasi tarafından işletilen küçüğe ait ticari işletme
3-Aşağıdakilerden hangisi şube niteliğindedir?
Bir turizm acentesinin yalnızca uçak bileti satışı yapan birimi
Bir fabrikanın yalnızca bilgi işlem merkezinin bulunduğu birimi
Ayakkabı üretimi yapan bir ticari işletmenin hammadde deposu
Kadıköy’deki bir pastanenin, hem üretim hem satış yapan Üsküdar’daki birimi
Turistik bölgedeki bir otelin İstanbul’daki irtibat bürosu
4-Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Ticari işletmesini devreden kişi, ticari işletmenin borçlarından dolayı devralan ile birlikte üç yıl boyunca müteselsilen sorumludur.
Ticari işletmenin devriyle birlikte tacir sıfatını kaybeden gerçek kişi, o andan itibaren artık iflâs yoluyla takip edilemez.
Ticari işletmenin devri aktif ve pasifiyle birlikte bütün olarak gerçekleşir.
Ticari işletme devredilse dahi müşteri çevresi daima devredende kalır.
Ticari işletmeye dâhil aktif ve pasiflerin geçişi aynı anda tamamlanır.
5-Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ticari işletme rehninde rehin veren taraf, tacir veya esnaf olabilir.
Rehin alan taraf, bankalar, sattıkları mal ile sınırlı olarak kredili satış yapan işletmeler veya kooperatifler olabilir.
Taraflar, borç ödenmezse, rehin konusu unsurların rehin alanın mülkiyetine geçeceğini kararlaştırabilirler.
Ticari işletme rehninin Ticaret veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicili’ne tescili , geçerlilik şartıdır.
Bir ticari işletme üzerinde birden fazla ticari işletme rehni kurulabilir.
6-Aşağıdakilerden hangisi ticari işin ölçütlerinden değildir?
TTK’da düzenlenen işler
Ticari işletmeyi ilgilendiren işler
Ticari iş karinesi
Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan bütün işler
Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler
7-Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak ticari davaya konu oluşturmaz?
Kıymetli evraka ilişkin uyuşmazlıklar
Ticari işletmenin devrinden doğan uyuşmazlıklar
Bir tarafı tacir olan satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar
İflâs
Ticari işletme rehninden doğan uyuşmazlıklar
8-Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
İflâsa tabi olma
Fatura düzenleme
Ticaret siciline tescil olma
Cezai şartın azaltılmasını talep edebilme
Ücret ve faiz isteme
9-Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, aşağıdakilerden hangisi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir?
Asliye ticaret mahkemesi
Asliye hukuk mahkemesi
Sulh hukuk mahkemesi
Asliye ceza mahkemesi
Yargıtay
10-Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz işletilmesi mümkündür?
Satım sözleşmesi
Kira sözleşmesi
Ödünç sözleşmesi
Cari hesap sözleşmesi
Eser sözleşmesi