Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Türk Dili I. Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri İle İlgili Sorular

1-“Bilimsel bir araştırma yazan, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntılan yazıda hangi yazım standartma uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır." Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?
Fıkra
Deneme
Makale
Köşe yazısı
Röportaj
2-Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?
Denememakale
Tutanakhikâye
Romanmakale
Makaledilekçe
Kararköşe yazısı
3-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?
Konuya karar vermek yazının yöntemini ifade etmek konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek sonuca ulaşmak ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak
Konuya karar vermek konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek yazının yöntemini ifade etmek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak sonuca ulaşmak
Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek Konuya karar vermek yazının yöntemini ifade etmek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak sonuca ulaşmak
Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek Konuya karar vermek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak yazının yöntemini ifade etmek sonuca ulaşmak
Yazının yöntemini ifade etmek Konuya karar vermek konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak sonuca ulaşmak,
4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?
Kişisel ve duygusal ifadeler yer almaz
Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür
Genelleyici ve muğlak ifadeler olmamalıdır
Kelime ekonomisi yöntemi tercih edilmelidir
Kuralsız, devrik cümlelere yer verilmemelidir,
5-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?
Bilgiye kolay erişimi sağlar
Gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlar
Zaman kaybını önler
Araştırmaların uluslararası bir düzey kazanmasına yardımcı olur
Sonuca ulaşmaya yardımcı olur,
6-Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?
APAMLA
CONSORTAPA
MLAAPA
AMAMLA
CHICAGOMLA
7-Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?
Hangi kaynaktan daha çok yararlanıldıysa ona göre bir sıralama yapmak
Kaynakları yazarlarının konuyla ilgili önemine göre sıralamak
Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması
Kaynakların yazar adına göre alfabetik olarak sıralanması
Kaynakların eser adına göre alfabetik olarak sıralaması
8-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?
Okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu denetleme imkânı vermek
Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, varsa destekleyen ve desteklemeyen görüş ve olguların varlığını belirterek, araştırmacının, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak
Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak
Okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği başka önemli kaynakları tanıtmak
Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak
9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?
Dilekçe
Edebi mektup
Karar
Tutanak
Rapor
10-I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü Yukarıda tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Dilekçe öz geçmiş tutanak
Karartutanakdilekçe
Öz geçmişiş mektubukarar
Karardilekçetutanak
Raportutanakdilekçe