Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Türk Dili I.Sözlü Anlatım İle İlgili Sorular

1-Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
Boğumlanma, ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır.
Vurgu, sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesidir.
Durak, özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süre sessizliktir.
Ezgi, titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna denir.
Tını, bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliğe denir.
2-Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın fizyolojik olmayan yönüyle ilgilidir?
İnandırıcılık
Doğallık
Açıklık
Hoşagiderlik
Tonlama
3-Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde beden dilinin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?
Beden dili ne konuşmanın önüne geçecek şekilde abartılı ne de konuşmanın gerektirdiği vücut hareketlerinden yoksun olmalı.
Konuşmacı, bedenin hareketleri ile bu hareketlerin anlamı, dinleyici üzerinde oluşturduğu algı arasındaki ilişkiyi tanımalı.
Konuşmacı; her konuşma türünde ve her dinleyici grubu karşısında aynı davranışı ve görünüşü sergileyerek tutarlı olmalı.
Aynı vücut hareketlerinin başka kültür ortamlarında sergilenmeleri sırasında aynı tepkileri göremeyebileceği dikkate alınmalı, dolayısıyla konuşma öncesinde dinleyici bu özellikleri ile de tanınmalı.
Konuşmacı, bakımı, giyimi, genel tavırları kısacası görünüşü ile dinleyici üzerinde olumlu bir algı oluşturmalı.
4-Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?
Selamlaşma
Tanışma ve tanıştırma
Özür dileme
Adres sorma ve söyleme
Bilimsel bilgi aktarma
5-Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Görüşmede açık, anlaşılır bir dil yerine dolaylı ve belirsiz ifadeler kullanılmalı.
Görüşme için randevu veren kişi veya kurum, görüşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebileceği yer ve saat aralığını belirleyerek randevu vermeli.
Görüşme, her durumda bir programa, randevuya bağlı olarak gerçekleştirilmeli ve görüşmenin yeri, saati, süresi teyit edilmeli.
Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleri ile hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalı.
Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında hassas olmalı.
6- “Doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardandır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Bu konuşma türüne genellikle bilimsel faaliyet yürüten veya bu nitelikte faaliyetlere gereksinim duyan resmî veya özel kurum ve kuruluşlar ev sahipliği yapar; bu konuşma türünün sunum süresi genellikle 45 dakika1 saat olarak tercih edilir. ” Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri barındıran bir konuşma türüdür?
Açık Oturum
Panel
Konferans
Nutuk
Sempozyum
7-Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmaların özelliklerinden değildir?
Bilimsel bilgi gerektiren konularda konuşmak
Öngörülemeyen zamanlarda ve belirli sosyal rollerin gereği olarak konuşmak
Konuşmayı basılı, işitsel ve görsel yardımcılarla desteklemek
Konu ile ilgili bilgi almak üzere orada bulunan dinleyiciye yönelik konuşmak
Belirli bir plan ve yöntem çerçevesinde konuşmak
8-Aşağıdakilerden hangisi açık oturumla ilgili doğru bir bilgidir?
Açık oturumlar bir konunun, bir grup kişi tarafından tartışılarak ele alınmasıdır.
Açık oturumlarda konuşmaları bir düzenleme kurulu seçer.
Açık oturumlarda temel olarak soru cevap tekniğinden yararlanılır.
Açık oturumlarda amaç, herhangi bir görüşün doğruluğunu ortaya çıkarmaktır.
Açık oturumlar dinleyici kitlesinin olmadığı ortamlarda düzenlenir.
9-Aşağıdakilerden hangisi sözlü sunum sırasında dinleyicinin dikkatini çekmeye yönelik tekniklerden biri olamaz?
Kısaltmaların, jargonların kullanılması
Sunulan önerilerin dinleyicilere nasıl avantajlar sağladığına değinilmesi
Dinleyicilere sunumla ilgili soruların sorulması
Beden dili anlaşılırlığa hizmet edecek şekilde etkin kullanılması
Anlatılanlar sözlü resimlere çevrilerek ifade edilmeye çalışılması
10-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?
Gönül
Şura
Engin
Engin
Sahip