Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Konusu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Konusu


TCK’nın 220, maddesine göre “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde” cezalandırılır.


Henüz suç işlenmediği halde, sadece örgüt oluşturmuş olmaları nedeniyle örgüt mensuplarını cezalandırmak gereksiz bir şiddet gibi görünebilir, Ancak suç işlemek için örgüt oluşturmak kamu barışı yönünden bir tehlike durumu oluşturur.


Kanunun sadece tehlikeyi cezalandırdığı durumlar hiç de az değildir, Kaldı ki, böyle bir örgütün kamu barışını ihlâl etmediği de söylenemez.

Kanun bu hükümle, gelecekte işlenebilecek suçları önlemek amacını gütmektedir.


Bu hüküm tamamlayıcı veya genel niteliktedir, Kanunun özel olarak cezalandırdığı örgütler hakkında bunlarla ilgili özel hükümler uygulanır, Örneğin TCK,m,314,
A. Bu suçun işlenebilmesi için üç veya daha fazla kimsenin birleşmesi, yani en az üç kişinin katılması gerekir, Hakim anlayış bu sayıya isnat edilebilir olmayanların, yani küçüklerin ve akıl hastalarının dahil olmadığı şeklindedir.


B. Suçun maddî u nsuru kanunun suç saydığı fiilleri işlemek için örgüt kurmak veya böyle bir örgütü yönetmekten ibarettir.


Örgüt kurma ipotezinin gerçekleşmesi için suç sayılan fiilleri işlemek amacıyla üç veya daha fazla kimsenin sadece anlaşmış olmaları yeterli değildir; sabit nitelikte asgari bir organizasyonun da varlığı gerekir. Ancak örgütün mensupları arasında hiyerarşik bir görev dağılımı şart değildir.


Böyle bir örgütün varlığı için, yürürlükteki Ceza Kanunu, mülga Ceza Kanunundan farklı olarak, oluşturulan örgütün gerek üye sayısı, gerek araç ve gereç yönünden amaçlanan suçları işlemeye elverişli olmasını da aramaktadır. Ancak bu şartın uygulamada tereddütlere yol açabileceği kuşkusuzdur. Nitekim örgütü kuranların işlemeyi hedefledikleri suçların muayyen ve belirli olmaları gerekmediğinden ve örgüt oluşturmak amacının gerçekleşmesi için amaçlananın suçların işlenmiş olması gerekmediğinden kurulan örgütün, üye sayısı ve araç yönünden, elverişli olup olmadığının neye göre belirleneceğini söylemek mümkün gözükmemektedir.


Belirtmek gerekir ki, örgütün organizasyonunun biçimi önemli değildir. Esasen gayri meşru bir örgüt söz konusu olduğundan, bunların tipik örgüt biçimlerinden herhangi birine uygun olmaması doğaldır.
Örgütün devamlılık karakteri taşıması gerektiğinden, bu suç, kesintisiz (mütemadî) bir suçtur,

Kanun, bu tür örgütü yönetmeyi ceza yönünden, kurmaya eşit saymış ve aynı ceza ile cezalandırmıştır, Bundan maksat, mensupları üzerindeki etkisine dayanarak örgütün faaliyetini düzenlemektir.


C. Örgütün amacı gayrı muayyen sayıda suçu işlemek olmalıdır, Bir başka deyişle örgüt, bir suçluluk programını gerçekleştirmek, yani bir dizi suç işlemek amacına yönelik olmalıdır, Tek bir suçu işlemek için örgüt kurulması halinde, söz konusu suç oluşmaz.


Belirtmek gerekir ki, işlenmesi programlanan suçların aynı türden veya farklı türden olması önemli değildir, Hattâ bunlar, soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar da olabilirler, Suç işlemek için örgüt oluşturmak, suça iştirak ile benzerlik gösterirse de ondan farklıdır, Nitekim iştirakte iştirakçiler arasındaki anlaşma belli ve muayyen bir veya birkaç suçun gerçekleştirilmesiyle sınırlıdır ve bunların işlenmesi ile anlaşma sona erer ve dolayısıyla kamu barışı yönünden bir tehlike söz konusu olmaz, Oysa suç işlemek için örgüt oluşturmada örgütsel bağ bir veya daha fazla suçun işlenmesinden sonra dahi programlanan diğer suçları gerçekleştirmek için var olmaya devam eder ve dolayısıyla kamu barışma yönelik olan tehlike de var olmaya devam eder.


Sadece A'nın evini soymak amacıyla bir araya gelen beş kişi suç işlemek için örgüt kurma suçunu da işlemiş sayılır mı?
 

D. Bu suç örgütün oluşturulmasıyla tamamlanır. Bu suçun varlığı için programlanan suçların işlenmiş olup olmamasının önemi yoktur.


Örgütün amacını oluşturan suçları işlemeleri durumunda örgüt mensupları, hem işledikleri suçlardan hem de teşekkül oluşturmak suçundan sorumlu olacaklardır. (TCK. m.220, f.4) Hattâ örgüt yöneticilerinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır (TCK. m 220, f.5).
Daha önce var olan meşru bir örgütün sonradan suç işlemeye yönelik bir örgüte dönüşmesi mümkündür. Bu, örgüt mensuplarının örgütün başlangıçtaki amacının yerine çeşitli suçları işlemek amacını ikâme etmeleri veya başlangıçtaki amaca suç işlemek amacını da eklemeleri durumunda söz konusu olur. Bu suç mütemadi bir suç olduğundan, tamamlanma hali hukuka aykırı durum sona erinceye, yani teşekkül dağılıncaya kadar devam eder.
 

E. Bu suç için gerekli olan kast kendisinden başka aynı amacı güden en az iki kişinin daha var olduğunu bilerek çeşitli suçları işlemek amacı güden bir örgütü kurmak veya böyle bir örgütü yönetmek iradesinden ibarettir.


Burada özel kast söz konusudur.
 

F. Kanun örgütün silahlı olmasını cezayı ağırlaştıran neden saymıştır (TCK,m.220, f.3).
 

G. Kanun suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve böyle bir örgütü yönetme suçları yönünden cezayı ortadan kaldıran veya azaltan suç sonrası pişmanlık (aktif pişmanlık) halleri öngörmüştür:
 

a. Suç işlemek amacıyla örgüt kuran veya böyle bir örgütü yöneten kimse, hakkında soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden, örgütü dağıtır veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlarsa cezalandırılmaz (TCK, m,221, f,1)

b. Suç işlemek amacıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, gönüllü olarak teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak bilgi verirse cezalandırılmaz (TCK, m,221, f,4,)
 

c. Suç işlemek amacıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, yakalandıktan sonra örgütün yapısı veya faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak bilgi verirse, bu suçlardan dolayı verilecek ceza azaltılır (TCK, m,221, f,4)
 

d. Suç sonrası pişmanlıktan yararlananlar hakkında denetimli serbesti tedbiri uygulanır (TCK, m,221, f,5)
 

e. Kanunun 221, maddesindeki suç sonrası pişmanlık hükümleri kişi hakkında birden fazla uygulanmaz (TCK, m, 221, f, 6)
 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...