Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Suç İşlemeye Tahrik Konusu

Suç İşlemeye Tahrik Konusu


TCK, bu başlık altında iki ayrı suç ipotezi öngörmüştür, Nitekim 214, maddenin 1, fıkrasında “Suç işlemeye alenen tahrik”, 2, fıkrasında ise “halkı birbirini öldürmeye tahrik” fiilleri cezalandırılmaktadır,
Burada suç işlemeye tahrik suçu ele alınacaktır.


Genel kural, tahrikin sonuç vermemesi, yani tahrikin konusunu oluşturan suçun işlenmemiş olması halinde, tahrik hareketinin hazırlık hareketi sayılması ve cezalandırılmaması biçimindedir, Kanun, alenî tahrikte bu genel kuraldan ayrılmış ve böyle bir tahriki sonuç doğurmamış olsa bile cezalandırmıştır, Bunun nedeni fiilin alenî olmasından kaynaklanan ve kamu barışma yönelik olan tehdittir.


Kuşkusuz bütün suçlar, dolaylı şekilde, kamu barışını değişik ölçülerde ihlal eder. Ancak bir kısım suçlar, kamu barışını doğrudan ihlâl eder. Çünkü bu suçlardan kaynaklanan ihlâl, kamunun selâmeti, kamu güveni, genel ahlâk gibi kamu barışının belli bir yönünü değil, doğrudan kamu barışının kendisini ilgilendirmekte ve onu özü itibariyle sarsmaktadır. Bu suçlar, kamu barışına karşı suçlar olup, çoğu defa gelecekteki suç tehdidi şeklinde ortaya çıkmaktadırlar.

A. Kanun suç işlemeye tahrikten söz etmektedir, Tahrik, insan psişiğini etkileyecek bir hareketle suça yönelik dürtülerini ortaya çıkarmak veya kuvvetlendirmek yahut bunu yasaklayıcı veya engelleyici saikleri yok etmek veya zayıflatmak suretiyle başkalarını belirli fiilleri işlemeye teşvik etmektir.


Tahrikte kullanılan vasıtalar önemli değildir; yeter ki elverişli olsunlar, Tahrik söz, yazı, radyo, televizyon, sinema, tiyatro gibi vasıtalarla gerçekleştirilebilir.
Tahrik hale ilişkin olabileceği gibi, geleceğe ilişkin de olabilir, Hatta şarta da bağlanabilir.
Tahrik alenî olmalıdır, Kanun, alenî tahriki, kamu barışı yönünden tehlikeli gördüğü için, sonuç vermese dahi cezalandırmıştır.
Aleniyet unsurunun buradaki anlamı, tahrikin gerçekleştirildiği mahalle ilgili değildir, Bu itibarla tahrik fiilinin umuma açık veya umuma mahsus yerlerde işlenmiş olması şart değildir, Buradaki alenen tahrik, birçok kimsenin önünde gerçekleştirilen tahriktir.
 

B. Tahrikin konusu suç olmalıdır, İşlenmesi tahrik edilen suçun belli bir suç olması gerekir, Bu suçun yer aldığı kanun önemli değildir, Re’sen soruşturulması veya kovuşturulması gereken bir suç olması da aranmaz.
 

214, maddedeki “suç” ibaresini “adli suçlar” olarak anlamak gerekir; dolayısıyla idari bir suçun işlenmesini alenen tahrik bu hükmün kapsamına dahil değildir.
Suçun tamamlanması için alenen tahrik yeterlidir, Tahrikin yönelmiş olduğu suçun işlenmiş olup olmaması önemli değildir, Ancak tahrikin konusunu oluşturan suç işlenmiş veya bu suçun icrasına teşebbüs edilmişse, tahrikçi bu suça azmettiren olarak cezalandırılır (TCK, m,214, f,3).


C. Suç işlemeye tahrik kasıtlı bir suçtur, Genel kast yeterlidir, failin saiki önemli değildir.
Bu suç yönünden kast, belirli bir suçun başkaları tarafından işlenmesini sağlamak bilincine sahip olarak o suçun işlenmesini tahrik etmek iradesinden ibarettir.


D. Tahrik fiilinin “basın ve yayın” yoluyla işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı neden sayılmıştır (TCK, m,218)

 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...