Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Suç Örgütüne Üye Olma Konusu

Suç Örgütüne Üye Olma Konusu


TCK,, 220, maddesinin 2, fıkrasında “Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar'ın cezalandırılacağını hükme bağladıktan sonra 6, fıkrasında “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi”nin ve 7, fıkrasında ise “Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi”nin örgüt üyesi olarak cezalandırılacağını öngörmektedir,
 

A. Birinci suç ipotezinde, daha önce başkaları tarafından 220, maddede öngörülen şekilde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte sonradan üye olmak fiili cezalandırılmaktadır, Üye olmaktan maksat, suç işlemek amacıyla kurulmuş bulunan örgütün hiyerarşik yapısına herhangi bir şekilde dahil olmaktadır.


Kanun ikinci ipotezde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiyi ayrıca örgüt üyesi olarak cezalandırmaktadır, Örgüt adına sadece tetikçilik yapanın durumunda olduğu gibi, Bu durumda faile hem örgüte üye olmaktan, hem de örgüt adına işlediği suçtan dolayı ceza verilecektir, Görülüyor ki Kanun, örgüt üyesi olup da örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işleyenle, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyeni aynı şekilde cezalandırmaktadır.


Üçüncü ipotezde, örgütün yapısına dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek örgüte yardım eden örgüt üyesi olarak cezalandırılmaktadır, Mülga Ceza Kanunu, örgüt mensuplarına yardımdan söz ediyordu, Oysa yürürlükteki Ceza Kanunu örgüte yardımı şart koşmaktadır, Şu halde örgüt mensuplarına yardım, ancak örgüte yardıma yönelikse bu suçu oluşturur, Bu itibarla bir suç örgütü mensubunun yarasını tedavi etmek Kanunun yasakladığı yardımı oluşturmaz.
 

B. Her üç ipotez de kasıtlı suçtur, Birinci ipotez yönünden kastın varlığı için fail, örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak iradesine sahip bulunmalıdır, Dolayısıyla meşru bir örgüt olduğu inancıyla aslında suç işlemek için oluşturulan bir örgüte üye olan kişi yönünden manevi unsurun varlığından söz edilemez,
İkinci ipotez yönünden kastın varlığı için failin suçu bir suç örgütü adına işlediği bilinç ve iradesine sahip olmalıdır, Bu itibarla suç sonuçta örgütün lehine işlenmiş olsa bile fail örgüt adına işlediği bilincine sahip değilse manevî unsurun varlığından söz edilemez.


Yardım ipotezi yönünden kastın varlığı için, hükümde de belirtildiği üzere, failin örgüte yardım etmek bilinç ve iradesiyle hareket etmiş olması gerekir, Failde bu bilinç ve irade yoksa yahut yardım ettiği örgütün suç işlemek için oluşturulduğunu bilmiyorsa, sonuçta böyle bir örgüte yarar sağlamış olsa bile, manevî unsurun oluştuğu söylenemez.


C. Kanun örgütün silahlı olmasına sadece örgüte üye olma ipotezi yönünden cezayı ağırlaştırıcı neden saymıştır (TCK, m,220, f,3)

D. Kanun, suç örgütüne üye olma ipotezleri ile ilgili olarak suç sonrası pişmanlık (aktif pişmanlık) halleri öngörmüştür:
 

a. Suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütün üyesi olan kimse örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirirse cezalandırılamaz (TCK, m,221, f,2,).

b. Aynı şekilde suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesi, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde de cezalandırılmaz (TCK, m,221, f,3,)
 

c. Suç örgütüne üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kimsenin, gönüllü olarak teslim olup da örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak bilgi vermesi cezasızlık nedenidir (TCK, m,221, f,4)
d. Bir önceki paragrafta belitilen kişilerin, yakalandıktan sonra örgütün yapısı veya faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak bilgi vermeleri halinde, bu suçlardan dolayı verilecek ceza azaltılır (TCK, m,221, f,4)


e. Suç sonrası pişmanlıktan yararlananlar hakkında denetimli serbesti tedbiri uygulanır, (TCK, m,221, f,5),
 

f. Suç sonrası pişmanlık (Akif pişmanlık) hükümleri kişi hakkında birden fazla uygulanmaz (TCK, m,221, f,6),
 

 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...