Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Suç Uydurma Konusu

Suç Uydurma Konusu


TCK’nın 271. maddesine göre “İşlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimse” cezalandırılır.


Bu normun amacı, suçları araştırmak ve cezalandırmakla görevli olan organların gereksiz yere harekete geçirilmelerini, bir başka deyişle ceza adaleti mekanizmasının boş yere çalıştırılmasını ve böylece zaman ve enerji kaybetmesini önlemektir.


Suç uyduran (tasni eden) kimse genellikle yalan tanıklıktan dolayı cezalandırılır. Çünkü bu kişi, çoğu defa tanık olarak dinlenir.

A. Suç uydurma suçunun maddi unsuru iki şekilde işlenebilir. İhbar suretiyle veya doğrudan suç uydurma olarak adlandırılan birinci tür suç uydurma, “işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmek” fiilinden ibarettir. Maddi şekilde veya dolaylı suç uydurma diye adlandırılan ikinci tür suç uydurma ise “işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurmak” biçiminde somutlaşır.


Birinci tür suç uydurma fiiliyle ilgili olarak belirtmek gerekir ki, 271. maddede sözü edilen “ihbar” teknik anlamda anlaşılmamalıdır. Adliyeyi veya yetkili makamları harekete geçirmek maksadıyla yapılan her türlü beyan ihbar sayılır. İhbarın kendiliğinden veya yetkili makamların daveti üzerine yapılmış olması önemli değildir. İhbar yetkili makamlara, yani Ceza Muhakemesi Kanununun 158. maddesinde belirtilen makamlara yapılmış olmalıdır. Halk arasındaki dedikodu yeterli değildir. Herhangi bir kamu görevlisine yapılan ihbar da, bu ihbar kamu görevlisinin görevi ile bağlantılı bir suça ilişkin değilse (TCK. m.279) bu suçu oluşturmaz.


İhbar suçun işlendiğine ilişkin olmalıdır. İşlenebileceğini söylemek, suç uydurma suçunu oluşturmaz.
İkinci tür suç uydurma fiili ile ilgili olarak, suç delil veya emarelerinden maksat, bir suçun işlendiği kanaatini doğurabilecek her türlü delil veya emaredir. Örneğin, elbisenin yırtılması, kapının kırılması, suç işlemekte kullanılan araçlar gibi.


Gerek ihbar suretiyle, gerek delil veya emare uydurmak suretiyle işlenen suç uydurma suçunun maddi unsurunun oluşması için dört şartın gerçekleşmiş olması gerekir.
 

a. Uydurulan gerçek anlamda bir suç olmalıdır. Bu itibarla suç olmayan bir fiili ihbar veya böyle bir fiilin delil ya da emarelerini uydurmak durumunda 271. maddenin uygulanması mümkün değildir.
 

b. İhbar edilen veya delil ya da emareleri uydurulan suç gerçekleşmemiş olmalıdır. Yani hayali bir suç uydurulmalıdır. İhbar edilen veya delil ya da emareleri uydurulan suçun, gerçekleşmiş suçtan tamamen farklı olması durumunda da bu şartın gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. Buna karşılık bir suçun basit şeklinin gerçekleştirilmiş olmasına rağmen ağırlaştırılmış şeklinin ihbar edilmesi veya delil ya da emarelerinin uydurulması durumunda söz konusu şartın gerçekleştiği söylenemez.
 

c. Her iki tür suç uydurmanın soruşturma yapılmasını sağlayacak nitelikte olması gerekir. Maddede sadece delil veya emare uydurma ipotezi için kabul edilmiş gibi gözüken bu şart, ihbar ipotezi yönünden de geçerlidir. Bu itibarla ihbarın konusunun oluşması mümkün olmayan veya anlamsız bir fiil olması yahut uydurulan delil veya emarelerin adli organları veya polisi yanılgıya düşüremeyecek şekilde anlamsız olması hallerinde, suç uydurmanın soruşturma yapılmasını sağlayacak nitelikte olduğu söylenemez. Aynı şekilde hukuki bir engel nedeniyle soruşturmanın başlayamaması durumunda da, soruşturmanın başlaması imkanı söz konusu değildir. Örneğin, soruşturulması şikayete bağlı suçlarda şikayetin bulunmaması durumunda olduğu gibi. Belirtmek gerekir ki, soruşturmanın başlamış olması şart değildir. Suç uydurmanın soruşturmayı başlatabilecek nitelikte olması yeterlidir.
 

d. Suç uydurma suçunun varlığı için kişisel bir suçlamanın söz konusu olmaması, yani fiilin belli bir kişiye isnat edilmemiş olması gerekir. Uydurulan fiilin belirli veya belirlenmesi mümkün bir kişiye isnat edilmesi durumunda iftira suçu söz konusudur. Buna karşılık fiilin bilinmeyen kişilere veya hayali bir kimseye isnat edilmiş olması halinde de suç uydurma suçunun varlığını kabul etmek gerekir.


Suç uydurma suçu ile iftira suçu arasında maddi unsurun icrası bakımından ne gibi bir fark bulunmaktadır?
 

B. Bu suç, sahte ihbarın kanunda sayılan makamlara verildiği veya uydurulan delil veya emarelerin bu makamlar tarafından öğrenildiği anda tamamlanmış olur.
 

Aksi savunulmasına rağmen, suç uydurma suçuna teşebbüs mümkündür. Zira bu suçun her iki şeklini oluşturan icra hareketi parçalara bölünebilir niteliktedir.
 

C. Bu suç kasıtlı bir suç olup, kastın varlığı için fiilin, yani ihbarın ve delil ya da emare uydurmanın iradi olmasından başka ihbar edilen veya delil ya da emareleri uydurulan suçun işlenmediğinin bilinmesi de gerekir.

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...