Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Suçu ve Suçluyu Övme Konusu

Suçu ve Suçluyu Övme Konusu


TCK’nın 215, maddesine göre “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse” cezalandırılır.


Bu suçu öngören normla korunmak istenen, suç işlenmemesindeki toplumsal menfaattir.


A. Suçun maddi unsuru işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı failini övmektir.
Bir suçtan söz etmenin onu övme sayılabilmesi için, başkalarını o suçu işlemeye teşvik edici ve suçun işlenmesine mani olan manevi engelleri kaldırıcı nitelikte olması gerekir, Bu itibarla suçu övmek, başkalarını dolaylı şekilde o suçu işlemeye tahrik etmektir.


Kanun, haklı olarak, sadece işlenmiş bir suçun övülmesini değil, işlemiş olduğu suçtan dolayı failin övülmesini de cezalandırmaktadır, Nitekim işlenmiş bir suçun övülmesiyle, bu suç nedeniyle failinin övülmesi arasında, suç işlemeye dolaylı tahrik bakımından bir fark yoktur, Örneğin, bir katil için bu ülke seninle gurur duyuyor demek durumunda olduğu gibi.


Sadece bir görüş açıklamanın (alçak bir zalim öldürüldü gibi), genel af istemenin, yardım parası toplamanın, hattâ sadece onaylamanın, aynı veya benzer suçların işlenmesini telkin edici olmaması durumunda, övme suçundan söz edilemeyeceği söylenebilir.


Övme, sözle veya hareketle (katile çiçek vermek gibi) olabilir. Kanun, övme yönünden suçlar arasında bir ayırım yapmamakta ise de, taksirli suçların mahiyeti övülmelerine imkân vermez.


Mülga Ceza Kanunu döneminde övülen suçun işlenmiş bir suç olması gerekip gerekmediği tartışma konusuydu, Yürürlükteki Ceza Kanunu, 215, maddesinde “iş lenmiş olan bir suç” demek suretiyle övülen suçun daha önce işlenmiş bir suç olması gerektiğini kabul etmiştir, Henüz işlenmemiş olan bir suçun övülmesi, şartla rı varsa, 214, maddenin 1, fıkrasındaki suçu oluşturabilir.


Henüz işlenmemiş bir suçun övülmesi ile işlenmiş bir suçun övülmesi arasında kamu barışına karşı suçlar yönünden bir fark var mıdır?


Övmenin “alenen” olması gerekir. Aleniyetle ilgili olarak suç işlemeye tahrik suçu ile ilgili olarak yukarıda gerekli açıklamalar yapılmıştır. B. Manevi unsur yönünden suç işlemeye tahrik ile ilgili olarak söylenenler bu suç yönünden de geçerlidir.


C. Övme suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ağırlaştırıcı nedendir (TCK. m. 218).

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...