Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Süresi Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Konusu

Süresi Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Konusu

 

SÜRESİ BELİRLİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (ünvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında “SÜRESİ BE­LİRLİ KISMİ SURELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “iş­çi” olarak anılacaktır.

I.  TARAFLAR İŞVERENİN

Adı soyadı (ünvanı)                         : ...........................................................................

Adresi                                              : ............................................................................

Tlf, faks, E - mail                             : ............................................................................

İŞVEREN VEKİLİ

Adı, soyadı, ünvanı                          : ..............................................................................

Tlf, faks, E- mail                              : ..............................................................................

İŞÇİNİN

Adı soyadı                                        : ............................................................................

Baba adı                                           : ............................................................................

Doğum yeri ve yılı                            : ............................................................................

 


 
 

 

İkamet adresi                                     : ............................................................................
Tlf, faks, E - mail                              : .............................................................................
 

2.  İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ : İşverenin............................................... sınırları içindeki deği­şik işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği yerler.
 

3.  YAPILACAK İŞ                           : ............................................................................
 

4.  SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi, .../.../....tarihinde yürürlüğe girmek üzere .... yıl /.... ay süreli olup, sürenin bitiminde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
 

5.  İŞE BAŞLAMA TARİHİ              :
 

6.  DENEME SÜRESİ                       : Deneme süresi (bireysel iş sözleşmelerinde en fazla iki ay olabilir.) .... aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız ola­rak feshedebilirler.
 

7.  ÇALIŞMA SÜRESİ : Haftalık çalışma süresi haftanın .... gününde (Bu sü­re Kanunun 13 üncü maddesi ile madde gerekçesi ve Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Ça­lışma Yönetmeliği gereği, işyerindeki tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin haftalık normal çalışma sürelerinin 2 / 3 ünden daha az olacaktır)................................................................... saattir. Bu süre, haftanın ça­lışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. İşverenin gerekli görmesi halinde (hafta­lık çalışma gün sayısı 6 günden az olarak belirlenen işyerlerinde) haftalık çalışma gün sayı­sı en fazla 6 güne kadar çıkartılır.
Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şe­killerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.
Ara dinlenme süresi ve kullanma zamanları işveren tarafından Kanunun 68 inci madde­sinde belirtilen süreden az olmamak üzere işin durumuna göre belirlenir.
 

8.  ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI : İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti .................. YTL dir. İşçi­nin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir / veya banka hesabına yatırılır / işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talepte kendisi ve mutemedin tatbik imzaları bulunmak koşulu ile mutemedine imza karşılığında ödenir.
Ücret ayda bir ödenir. Kural olarak işlemiş ücretlerin ödeme tarihi, ertesi ayın ilk iş gü­nüdür. Zorunlu bir neden olmadıkça, ücretler ödeme gününden itibaren en geç 20 gün için­de

ödenir.
Ücret ödemelerinde ücret hesap pusulası verilir.


9.  DENKLEŞTİRME UYGULAMASI: İşçi denkleştirme uygulaması yapılmasını kabul eder.
Haftalık .... saatlik normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:
 

a)   Haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haf­tası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması sure­tiyle, toplam çalışma süresi, çalışılması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde (Denkleştirme uygulanmasının bireysel iş sözleşmesi ile yapılan çalışmada iki aylık süre içinde tamamlanması gerekmekte olup, bu sürenin toplu iş sözleşme­leri ile dört aya kadar artırılabileceği gibi 76 ncı madde gereği çıkartılan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde belirtilen hallerde de altı aya kadar çıkartılabilecektir.Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de ilgili Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme sü­resi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir) denkleştirilir.
 

b)    ..... saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekil­lerde dağıtılarak çalışılması ( denkleştirme uygulanması ) durumunda, iki aylık çalış­ma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi olan .................................  saati aşa­maz.
 

10.   TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatil­lerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma süre­lerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin tale­bi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu sü­reler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.
Telafi çalışması, günlük 3 saati geçemez ve günlük çalışma süresi ile birlikte de çalışma süresi toplamı 11 saati aşamaz.
Telafi çalışması fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma sayılmaz, karşılığında fazla sü­relerle çalışma veya fazla çalışma ücreti ödenmez.


11.   YILLIK ÜCRETLİ İZİN (Sözleşme süresi bir yıldan fazla ise) : Yıllık ücretli izin süresi ve izine ilişkin hususlar îş Kanunu’ nda belirtilen koşullarda uygulanır. îzin kullanma zamanı iş koşullarına göre işveren tarafından belirlenir. îzin süresi, işçinin hizmet süresine göre :


-        Bir yıldan beş yıla kadar ( 5 yıl dahil ) .... gün ( en az 14 gün),
-        Beş yıldan fazla onbeş yıldan az .... gün ( en az 20 gün),
-        Onbeş yıl ( dahil ) ve daha fazla olanlara .... gün ( en az 26 gün),


Hizmet süresi beş yıldan az olsa dahi onsekiz ve daha küçük yaştaki işçi ile, 50 ve da­ha yukarı yaştaki işçiye .... Gün ( en az 20 gün ) olarak kullandırılır.
İşçi acil bir durum olmadıkça izine ayrılacağı tarihten bir ay önce, yazılı talepte bulun­mak zorunda olup, belirtilen tarihte izin verilip verilmeyeceği de talep tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak işçiye bildirilir.
Yıllık ücretli izin ve diğer izinlerle ilgili hususlara îş Kanunu ve Yıllık Ücretli îzin Yönet­meliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
îzin dönemine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ayrıca izin süre­sine eklenir.
îzin dönemine ilişkin ücreti peşin veya avans olarak ödenir.
îzinli olunan dönemde işçinin hastalanması halinde doktor raporu ( özel doktor olma­mak kaydıyla) ile belgelenmek koşulu ile istirahat dönemi izin süresinden sayılmaz.
Diğer izinler: İşçinin evlenmesi halinde 3, çocuğunun doğumunda, ana, baba, eş ve ço­cuğunun ölümünde, yangın sel gibi tabii afetlerde üç gün ücretli izin verilir.
 

12.   HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ : Çalışılmayan hafta tatili günü ücreti bir iş karşılığı olmaksızın işçiye ödenir. İşçi gerek görülmesi halinde hafta tatilinde çalışmayı ka­bul eder. Gerektiğinde hafta tatili hafta içinde de kullandırılabilir. Hafta tatili yapılmayarak çalışılması halinde bu günün ücreti ayrıca % 50 zamlı olarak ödenir.
 

13.   ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÇALIŞMASI : Çalışılmayan ulusal bayram ve ge­nel tatil günlerine ait ücret işçiye ödenir. İşçi gerek görüldüğünde ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmayı kabul eder. Tatil yapılmayarak çalışılan ulusal bayram ve genel tatil gün­leri için ayrıca bir günlük daha ücret ödenir.


14.  DİĞER KOŞULLAR:
a)     İşçi İş Kanunu’nun 7 inci maddesine göre, geçici iş ilişkisi ile çalışmayı kabul eder.
b)     İşçi, işyerinde çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkar­tılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul eder.
c)     İşçiye bireysel veya toplu iş sözleşmesi veyahut da işyeri yönetmeliği ekinde bulu­nan disiplin ceza cetvelinde yer alan çalışma, disiplin ve kılık - kıyafet konularına uymaması halinde, disiplin suçu oluşturan hususun karşısında yer alan cezalar uy­gulaması yapılır. Ücret kesme cezası yapılması halinde (Kanunun 38 inci maddesi­ne göre ücret kesme cezasının uygulanabilmesi, hangi konularda ve ne kadar yapı­lacağına ilişkin sözleşme veya sözleşme ekinde veyahut da işyeri yönetmeliğinde hüküm bulunmasına bağlı olup cezaya ilişkin sözleşme eki cetvel veya işyeri yönet­meliğinin imzası karşılığında işçiye verilmesi ve imzalı belgesinin işçi özlük dosya­sında saklanması gerekmektedir.) kesinti tutarı ile gerekçesi derhal yazılı olarak iş­çiye bildirilir. Yapılan kesinti bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın T.C. Ziraat Bankası Ankara - Merkez Şubesindeki 30401 / 276505 nolu hesabı­na yatırılır.
 

d)     İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa işverenin yazılı izni olmadan baş­ka bir işte çalışamaz.
 

e)     İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı kabul eder.
 

f)      İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanma­yı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı kabul eder. İşinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmaz, amacı dışında kullanamaz. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.
 

g)     İşçi, işyerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
 

h)     İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçi bakımın­dan kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.


ı) İşveren tarafından sözleşme süresi dolmadan ve herhangi bir bildirimde bulunma­dan ve bildirim süresine ilişkin ücret ödenmeksizin iş sözleşmesi sona erdirebilir. Bu durumda, sözleşmenin sona erdirildiği tarihle, sözleşmede belirtilen sona erme tari­hine kadar geçecek olan süreye ait ücretleri işçiye ödenir.


j) İş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmedi­ği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde iş mahkemesine veya anlaşma sağlanması halinde özel hakeme götü­rülür.


k) İşçi, özel bir beceri gerektirmediği takdirde ve Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliğine aykırı olmamak koşulu ile kendi bölümündeki hazırlama ta­mamlama ve temizleme işini yapar,


l)      îş sözleşmesinin kısmi süreli olması nedeniyle Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalış-ma Yönetmeliği’ nin 8 inci maddesi (d) fıkrasına göre, fazla çalışma ve fazla süreler-
le çalışma yaptırılamayacaktır.


m) ...............................................................................................................................................
n) Bu sözleşmede yer almayan hususlarda îş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
o) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, 5521 sayılı îş Mahkemeleri Kanunu’nun 5 inci maddesi gereği, dava olunanın ikametgahı sayılan yer veya işçi-
nin işini yaptığı işyeri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Süresi belirli kısmi süreli bu iş sözleşmesi.................. sayfa ve her sayfası ........  suret olarak dü-
zenlendi, taraflarca okundu, ilk sayfaları paraflandı, son sayfası imzalandı ve birer sureti ta-raflara verildi. .../..../...


İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                    İŞÇİ

Adı, soyadı, imzası                                                Adı, soyadı, imzası
 

 

 


 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...