Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 14-01-2014

Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme Konusu

Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme Konusu

 


Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir (HMK m. 12). Bu düzenleme bakımından iki hususa özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Buna göre, ihdas edilen ilave yetki kuralı olmayıp, genel yetki kuralı (davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi) kaldırılarak, onun yerini taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi almaktadır. İkinci husus ise, taşınmaz üzerindeki şahsî haklar (bunlar aynî hak sahipliğinde değişikliği amaçlamadıkça), madde kapsamında değildir. Dolayısıyla, taşınmaz üzerindeki şahsî haklar genel yetki kuralına veya varsa (örneğin HMK. m. 10) bir başka özel yetki kuralına tâbidirler.


Ankara'da yapılan kira sözleşmesine göre, Eskişehirli (A), Eskişehir Tepebaşı ilçesi sınırları içinde bulunan boş arsasını otopark olarak kullanılması ve işletilmesi amacıyla Kütahyalı (B)' ye kiralamıştır. Sözleşmeye göre, kiracı (B) her ayın sonunda sözleşmeyle kararlaştırılan aylık 5.000 lira kira bedelini arsa sahibi (A) ‘nın banka hesabına yatıracaktır. Kiracı (B), son iki ayın kira borcunu ödemediği için, arsa sahibi (A), kira alacağını tahsil etmek için dava açmaya karar verir. Bu dava bakımından görevli ve yetkili mahkemeyi belirleyiniz.
Tereke: Ölen bir kişinin malvarlığını, yani malları, hakları, alacakları ve borçlarından oluşan bütünü ifade eder.

 

 


Ölüme bağlı tasarruf:
Mirasbırakan tarafından yapılmış olan ve tasarrufu yapan kişinin ölümünden sonra sonuç doğuran işlemlerdir. Ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname düzenlenmesi veya miras sözleşmesi yapılması şeklinde olabilr.

 


Mirasçılık belgesi:
Mirasçılık belgesi, kişiye tereke malları üzerinde zilyetlik imkanını veren, tereke üzerinde yapılabilecek tasarruflar bakımından kişinin tasarruf yetkisine sahip olduğunu üçüncü kişilere ispat etmeye yarayan bir belgedir. Mirasçılık belgesi, mirasçılardan biri tarafından sulh hukuk mahkemesinden veya yargılamayı gerektiren haller sözkonusu değilse noterden talep edilebilir.
 

 

MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ...