Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Türkiye Noterler Birliğinin Görevleri Konusu

Türkiye Noterler Birliğinin Görevleri Konusu


Türkiye Noterler Birliğinin görevleri NK m.166 şu şekilde düzenlenmiştir;
1. Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,
2. Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek, milletlerarası toplantılara katılmak ve sair gerekli çalışmalarda bulunmak,
3. Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurslar açmak,
4. Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirmek,
5. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
6. Noter ve kâtiplerine, yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,
7. Üyelerinin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve sair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak,
8. Her adli yılın açılmasından evvel kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor vermek,
9. Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak,
10. Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun şekilde yönetmek ve işletmek,
11. Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşme örneği hazırlamak,
12. Noterlik işlemlerinin bu kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo senetlerinin (Çek, poliçe ve emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar),
13. Noterlerin genel menfaatlerini ve meslekin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,
14. Noter odalarının üye sayısı ve faaliyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle noter odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarını ve ödeme şeklini belli etmek,
15. (5728 sayılı Kanun ile değiştirildi 8 Şubat 2008 R.G.) 109 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirlemek,


Noterlerin görevleri genel Noterlik K.m. 60’da, özel olarak Noterlik K.m.61d v.d.’ında düzenlenmiştir. Noterlik işlemlerinin şekli ise, Noterlik K.m. 72 v.d. ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye Noterler Birliği noterlik işlemlerinin formül örneklerini yayımlamıştır. Bu örnekler uygulamaları nedeniyle noterlerin bilmeleri zorunluluğu yanında, adalet hizmetlerinde çalışanların da bilmelerinde büyük yarar vardır. Yapılan işlem, kanunlara ne kadar çok uygun olursa, olası uyuşmazlıklarda o kadar azalacaktır.
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...