Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Vedia Sözleşme Örnekleri

VEDIA SÖZLEŞMESİ
 


 

Madde 1- TARAFLAR: Bir tarafta ..


 

                                                    adresinde ikamet eden


 

                                                                                                                                .......... ile diğer ta-arasında aşağıdaki

   
 

rafta


 

koşullarla bir vedia sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

.....  “saklatan”,

.....  “saklayan” olarak anılacaktır.

Madde 2-

KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti saklatana ait olan 25 adet ............................. nın saklayan

tarafından muhafaza edilmesidir.

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Saklatan, sözleşme konusu eşyayı saklayana ../../200.. tarihinde teslim edecektir.

Saklayan, bu eşyayı, saklatan geri isteyene kadar muhafaza edecektir.. Saklayan söz ko­nusu eşyayı kullanamaz ve başkalarına kullandırtamaz.

Saklayan, sözleşme konusunu saklatanın talebi halinde derhal geri verecektir. Eşya, ki­litli bir depo içinde muhafaza edilecek ve eşyaya gelebilecek her türlü ziyan ve hasardan dolayısıyla saklayan sorumlu olacaktır.

Saklatan, eşyayı saklaması karşılığında saklayana her ay.................. TL. Ödeyecektir. Ödeme­ler ayın son günü yapılacaktır.

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için........................ Mahkemeleri ve icra

daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde ................ ’ da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha

saklayana teslim edilmiş, ikinci nüsha saklatanda kalmıştır.

Saklayan                                                                                                           Saklatan

Paylaşmalı mal ayrılığı-Sözleşme Örneği

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

(T.M.K.md.244 ilâ 255)

Eşler birlikte söz alarak, ../../.... tarihinde evlendik. Aramızda paylaşmalı mal ayrılığı re­jimini kabul ettik:

1-    Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim, ya­rarlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.

2-    Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacak­tır. Aksi takdirde aidiyeti isbat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

3-    Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

4-    Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mal­larını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanın­da, diğerimize ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülki­yetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

5-    Paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç veya uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunan taraf mal rejiminin sona ermesi durumunda, diğerinden katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilecektir. Bu istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerli olacaktır.

6-    Bu mal rejiminin kurulmasından sonra birimizin edindiği ve ailemizin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülediği mallar ile ailemizin ekonomik geleceğini güvence altı­na almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin so­na ermesi durumunda aramızda eşit olarak paylaşılacaktır.

7-    Her birimizin kendisine ait olan manevi tazminat alacakları, miras yoluyla edindiği mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar, paylaşma dışı kalacaklardır.

8-    Paylaşma, olanaklar ölçüsünde ayın olarak yapılacaktır. Olanak bulunmadığı durum­da bedel eklenmek suretiyle paylar denkleştirilecektir. Birimizin diğerine ödeyeceği bedel, malların tasfiye anındaki sürüm değerine göre hesaplanacaktır. Bu hesapla­mada, paylaşım konusu malların edinilmesinden dolayı borç varsa, sürüm değerle­rinden indirilecektir.

9-    Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline %.. Oranında faiz yü­rütülecektir.

10- Birimizin ölümü durumunda, paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya birlik­te yaşadığımız konut bulunduğunda, sağ kalan, bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmediği takdirde bir bedel ek­lenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilecektir diye sözlerini bitirdiler.

Not:

9.     Paragrafla ilgili olarak: Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline faiz yürütülmemesi veya güvence istenmemesi konusunda anlaşabilirler.

DİKKAT : - Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.

-  İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)

TARAFLAR                                                                                                      TARAFLAR

İMZA                                                                                                                İMZA

NOTERİ Tasdik ve imza ASLININ AYNIDIR

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...