Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Yap İşlet Devret Sözleşmesi Örnekleri

Yap İşlet Devret Sözleşmesi Örnekleri

 

YAPİŞLET DEVRET SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta, ...........................  adresinde bulunan ............................. Bakanlığı (aşağıda kısaca

“Bakanlık” olarak anılacaktır.) île diğer tarafta .................................................... adresinde mukim

......................... Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “Şirket olarak anılacaktır) arasında aşağıda­ki şartlarla bir Yapıîşlet Devret Sözleşmesi düzenlenmiştir.

Madde 1 Sözleşmesinin konusu Taşınmaz Tapu kaydı İli

İlçesi Mahallesi Mevkii Pafta No Ada No Parsel No Vasfı

Yüzölçümü m2

Madde 2 İrtifak Hakkının Süresi Başlama ve Bitiş Tarihi


Birinci maddede nitelikleri belirtilen alan üzerinde aşağıdaki koşullarla süreli irtifak hak­kı kurmuştur.
 

Hakkın süresi: 49 (kırkdokuz) yıldır.

Bu hak .../.../.... tarihinde başlayıp .../.../.... tarihinde sona erecektir.

 

Madde 3 İrtifak Hakkının Konusu

Birinci maddede belirtilen taşınmaz mal üzerinde....yat kapasiteli tali yat limanı ve yan üniteleri yapılacaktır.

 

Madde 4 İrtifak Hakkına Konu Taşınmazın Kullanım Şekli

İrtifak hakkı kurulan alan sınırları ilerisinde Bakanlıkça verilen “Yatırım Belgesi” esasla­rı doğrultusunda yukarıda belirtilen üniteler yapılacaktır.

İrtifak hakkı süresince, irtifak hakkı konusu taşınmaz malın kullanım amacı değiştirilme­yecek ve amaç dışı kullanılmayacak, kısmen de olsa tesise ait ünitelerden herhangi biri (Kuaför, Dükkan, Diskotek, Bar, Kafeterya ve Satış, Mağazaları gibi) Bakanlığın izni olma­dan başkasına kiraya verilmeyecektir. Bu senedin konusu olan irtifak hakkı Maliye ve Güm­rük Bakanlığı ile Bakanlığın oluru olmadan devredilmeyecektir.

 

Madde 5 İnşaatın Başlama ve Bitim Tarihleri

Bakanlık tarafından verilecek Yatırım Belgesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça irtifa hakkı konusu taşınmazın hak lehtarı veya temsilcisine tesliminden itibaren iki ay içinde in­şaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat iki yıl içinde bitirilecektir.

 

Madde 6 Zeminin İrtifak Hakkı Bedeli:

A İrtifak Hakkı Bedeli:

İlk yıl için.......................................... YTL’dir.

İkinci ve izleyen yıllar için kullanım bedeli ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca, (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) her yıl yayımlanan Devlet İhaleleri genelgesinde belirti­len artışlarının bir önceki yılı irtifak hakkı bedeline eklenmesi suretiyle saptanır. Saptanan bu bedele hak lehtarınca herhangi bir mahkeme ve Makama başvurarak itiraz edilmez.

İlk üç yıldan sonraki ikinci ve izleyen üç yıllık dilimlerin ilk yıl irtifak hakkı bedelleri ye­niden takdir edilir ve izleyen yılların bedellerinin tahakkuk ve tahsili yukarıdaki hükümler ce tabii olur.

B Hasılattın Pay Alınması:

İrtifak hakkında konu taşınmaz mal üzerinde gerçekleştirilen tesisin işletmeye geçme­sinden sonra: toplam yıllık hasılattan %1 oranında pay alınacaktır. Bu payın ilk üç yıllık dö­neminde %50 oranında alınacağı kabul ve taahhüt edilecektir.

C Ödeme Zamanı:

İlk yıl temin irtifak hakkı bedeli, hakkın tapuya tescilinden önce ödenecektir. 2. ve mü­teakip yıllar irtifak hakkı bedelleri ise her yıl hakkın başlangıç tarihine tekabül eden tarih­ten önce (01 Ocak) ilgili Maliye Dairesine yatırılacaktır.

Hasılattan alınacak pay bilanço yılını takip eden Mayıs ayı içinde ilgili Maliye Dairesine yatırılacaktır.

Süresi içinde ödenmeyen irtifak hakkı bedelleri için 6183 sayılı Yasanın 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı uygulanacaktır.

İki yıl üst üste irtifak hakkı bedelinin zamanında ödenmemesi halinde irtifak hakkı iptal edecektir.

 

Madde 7 Teminat

Şirket Bakanlığın .../.../.... tarihli yazısından itibaren 30 gün içerisinde yazıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirileceğine ilişkin Noterden onaylı bir taahhütname ile 50.000 (elli bin).YTL. tutarındaki kesin ve süresiz bir teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmiş olmalıdır. Teminatın iadesi ve gerektiğinde paraya çevrilmesi hususunda “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında” ki Yönetmenlik hükümleri uygulanacaktır.


 
 

Madde 8 Plan ve Projelerde Tadilat

İrtifak hakkı konusu taşınmazın üzerinde inşaat edilecek yapı ve tesisler, Şirket tarafından Bakanlıktan alınacak “Yatırım Belgesi”ne esas plan ve projelere uygun olarak yapılacaktır.

İrtifak hakkı kurulan alan sınırları dışındaki: Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasar­rufu altındaki yerlerde inşaat yapıldığı arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiş­tirildiği takdirde bu hak iptal edilecektir.

 

Madde 9 İnşaatın ve İşletmenin Kontrolü

Bakanlık ile .....................  Bakanlığı inşaat aşamasında ve işletme süresince irtifak hakkı

konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetki­lidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar Bakanlıklarca saptanacak süre ve şartlarla Şirket tarafından tamamlanacaktır.

İnşaatın projede belirtilen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlamasını mütea­kip her 3 yılda bir ilgili idarelerin yöresinde yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerek­tiği saptandığı takdirde masrafı kendisi tarafından karşılanmak koşulu ile gerekli onarım hak lehtarınca yapılacak ve Hazineden hiçbir bedel talebinde bulunmayacaktır.

 

Madde 10 Kıyının Korunulması ve Kullanılması İrtifak hakkı kurulan taşınmazın kulla­nımı sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uygulanacaktır.

Üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu al­tındaki yerler (özellikle, kıyılar, kumsallar) kumunun kullanımına açık tutulacak geliş geçiş kesinlikle engellenmeyecektir.

 

Madde 11 Vergi Resim, Harç, Prim ve Diğer Harçlar

İrtifak hakkı tesisi bedeli taşınmaz malın kullanılmasının karşılığıdır. Tapuya tescil. ter­kin, yapı ve tesisler için, ....................... , ....... , ....... ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü

vergi, resim harç, prim ve benzeri mükellefiyetler Şirket tarafından karşılanacaktır. Ayrıca 492 sayılı Harçlar Kanunun eki 4 sayılı tarifesinin 13. maddesinin (A) fıkrasında belirlenen%30 tapu harcı ile 2464 sayılı ..................................  Kanunundaki yapı kullanma izni harcı

da yine şirketçe karşılanacaktır.

 

Madde 12 Devir

Lehine irtifak hakkı tesis edilen şirket hakkın tamamı veya bir kısmını.... Bakanlığı ile Bakanlığın izni olmaksızın başkasına devredilemeyecektir.

Şirket, mevcut veya gelecekte çıkarılan hisselerinin devrine ilişkin her türlü tasarrufu Ba­kanlığa bildirmek, bakanlık ile............................................ Bakanlığı’nın olumlu görüşüne dayanan ya­zılı izni ile gerçekleştirmek zorundadır.

Gerçek irtifak hakkının tamamının satış yoluyla devrinde ve gerekse hak lehtarı şirketin hisselerinin satışı yoluyla devrinde...................................... bakanlığı ile Bakanlık yazılı izin ve­rirken gerekli gördüğü takdirde taahhüt senedindeki koşullarda değişiklik yapılabilir.

Hak lehtarı bu şirketin başka bir şirket ile birleşmesinde................................................ Bakan

lığı’nca olumlu görüş verilmesi halinde Bakanlıkça birleşmeye izin verilebilir.

 

Madde 13 Alt Yapı Giderlerine Katılma

İrtifak hakkı konusu arazinin bulunduğu turizm gelişim alanında Belediye hizmetlerinin Belediyece diğer hizmetlerin ilgili kuruluşlarca karşılanması halinde Bakanlıkça bu hizmet­lerin görülmesi için kurulacak idarenin kararlarına kesinlikle uyulacak ve talep edilen katkı payları hak lehtarınca ödenecektir.

 

Madde 14 İrtifak Hakkının Son Bulması

İrtifak hakkı tanınan süre sonunda bitecektir. Üzerinde irtifak hakkı kurulan alan süresi sonunda üzerindeki bütün yapı ve tesisleriyle beraber sağlam ve işler durumda Hazineye teslim edilecektir. Bunun için şirket veya bir başka üçüncü kişi tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilmeyecektir.


 

Madde 15 İrtifak Hakkının İptali

Bu taahhüt senedinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maddelerinin yerine getirilme­mesi sözleşmenin önemli ölçüde ihlali sayılır ve Hazinece bir tazminat ödenmeksizin tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder.

 

 

Madde 16 Tahliye

İrtifak hakkının lehtarı, hak süresi sonunda veya bu taahhütnamede belirtilen ve belirtil­meyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması halinde taşınmazı tahliye etmez ve bu taahhütnamede yazılı şartlarla Hazineye teslim etmez ise, her geçen gün için olayın vuku bulduğu yılın irtifak hakkı bedelinin %20 (yüzde yirmi) si kadar ceza ödemek zorundadır.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olmaz.

 

Madde 17 Sorumluluk

Hak lehtarı kesin tahsisin yapıldığı tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyadan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

 

Madde 18 Süre Uzatımım

1    Tabii afetler (yangın, zelzele, su baskını vs.)

2    Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3    Genel ve kısmi grev. lokavt gibi kısmi hak ve kullanımından doğan imkansızlıkların meydana gelmesi.

4    Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hallerde süre uzatımı tale­binde bulunulamaz.

 

Madde 19 Ormanlık Alanlarda Uygulanacak Kurallar

İlgili Kanununun 15. maddesine göre ödenmesi gereken orman fonuna katılma payı tahsis tarihini takip eden 3. yıldan itibaren 5 yılda ve 5 eşit taksitle şirket tarafından ödene­cek, makbuzların birer örneği Bakanlığı verilecektir.

Şirket adına tahsis edilen taşınmaz malın ana niteliği bozulmadan orman varlığı zedelen­meden kullanılacaktır. Yangından ve zararlılardan korunması için gerekli tedbirler şirket ta­rafından alınacaktır. İnşaat sırasında kaldırılacak ağaçlar ile devrik ve çürük ağaçların kesim ve nakil işlemlerinin mahalli orman idaresince yapılması sağlanacaktır.

 

Madde 20 Uygulanacak Hükümler

Bu taahhütnamede belirtilmeyen hallerde 2634 sayılı ............................  Kanunun ve ...............

Yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmenlik hükümleri.,bunlarda açık bir hüküm olmaması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.

 

Madde 21 Husumetin Kabulü

Üzerinde irtifak hakkı kurulun taşınmaz malla ilgili olarak açılmış ya da açılacak her tür­lü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itiba­ren 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak yerel ilgili......................... dairesine bildirilecektir. Bildirilmeme

sinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak lehtarı Hazineye veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğraya­cağı zararı ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

 

Madde 22 Hafriyat Sırasında Bulunacak Tarihi Eserler

Proje uygulama sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri derhal dur­durulacak, bulunan eserler kazı şerinde muhafaza edilecek, durumdan hemen en yakın mülki amirliği haberdar edilecektir.

 

Madde 23 Uyuşmazlıkların Çözüm yeri

Uyuşmazlıkların çözüm yeri taşınmazın bulunduğu ilçedeki................. Daireleri ve Mahkeme­dir. .../.../...

 

 

 


Hazine Temsilcisi                        Hak Sahibi

Adı ve Soyadı                        Adı ve Soyadı

İmza                                    İmza

Vedia sözleşmesi;


 

 

 

 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...